Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nho - hồi thứ 20

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖÌI THÛÁ HAI MÛÚI
Àêët Traâng An Khuöng Siïu Nhên cao hûáng:
Cûãa Vu Höì Ngûu Böë Y chïët àûúâng.
Khuöng Siïu Nhên nhòn thêëy túâ cöng vùn thò mùåt taái
ngùæt thêåt laâ:
Àêìu nhû bõ vúä laâm hai maãnh
Nûúác laånh tï ngûúâi giöåi buöët xûúng.
Tuy ngoaâi miïång khöng noái ra, nhûng Khuöng àaä nghô
thêìm trong buång: ta àaä phaåm vaâo hai töåi trong nhûäng töåi
kïí úã àêy. Nïëu noá bõ luåc vêën, hoãi kyä àêìu àuöi, thò ta laâm
thïë naâo
Ngay àoá Khuöng Siïu Nhên vaâ Caãnh Lan Giang tûâ biïåt
ngûúâi kia röìi ài ra àûúâng. Caãnh Lan Giang cuäng tûâ biïåt
Khuöng trúã vïì nhaâ.
Khuöng vïì nhaâ bùn khoùn möåt àïm, khöng sao nguã
àûúåc... Vúå hoãi vò sao, Khuöng khöng daám noái thûåc, maâ chó
noái:
- Ta nay àöî cöëng sinh, cêìn phaãi lïn kinh àïí laâm quan.
Mònh úã nhaâ möåt mònh thêåt khöng tiïån. Ta phaãi àûa mònh
Chuyïån laâng Nho 395
http://ebooks.vdcmedia.com
Chuyện làng Nho - hồi thứ 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nho - hồi thứ 20 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Chuyện làng Nho - hồi thứ 20 9 10 589