Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nho - hồi thứ 35

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngö Kñnh Tûã

146

HÖÌI THÛÁ BA MÛÚI LØM

Thaánh Thiïn Tûã cêìu hiïìn hoãi àaåo
Trang Trûng Quên tûâ chûác vïì nhaâ.
Trang Thiïåu Quang thêëy ngûúâi kia xuöëng lûâa vaâ laåy úã
dûúái àêët, liïìn vöåi vaâng xuöëng xe àúä dêåy vaâ hoãi:
- Öng laâ ai? Töi chûa hïì àûúåc gùåp.
Ngûúâi kia àûáng dêåy noái:
- Caách àêy ba dùåm, coá möåt caái quaán. Múâi ngaâi lïn xe,
töi seä ài theo cuâng àïën àêëy noái chuyïån.
Thiïåu Quang noái:
- Töët lùæm! Múâi anh lïn xe.
Ngûúâi kia cuäng cûúäi lûâa cuâng ài àïën quaán.
Hai ngûúâi thi lïî xong ngöìi xuöëng. Ngûúâi kia noái:
- ÚÃ kinh töi àaä tñnh thúâi gian
túái Nam Kinh nïn àoaán luác naây
cho nïn ngay tûâ khi ra khoãi cûãa
lûâa naâo, caái kiïåu naâo laâ töi àïìu
ngaâi. Thûåc laâ may mùæn quaá!

tûâ khi chiïëu chó nhaâ vua
laâ luác ngaâi lïn Bùæc Kinh
Chûúng Nghi thêëy caái xe
hoãi. Quaã nhiïn tòm àûúåc

- Öng hoå tïn laâ gò, quï quaán úã àêu?


Chuyïån laâng nho

147

Töi hoå Lû tïn laâ Àûác tûå laâ Tñn hêìu ngûúâi Höì Quaãng.
Töi vöën coá caái chñ muöën sûu têìm têët caã caác têåp vùn cuãa
nhûäng danh nhên trong triïìu àaåi ta. Trong hai mûúi nùm
nay töi àaä tòm àûúåc nhiïìu khöng coân thiïëu mêëy nûäa. Möåt
trong böën võ danh sô laâ öng Cao Thanh Khêu, nhûng sau
khi öng ta mùæc naån thò khöng coân ai giûä laåi vùn chûúng
nûäa. ÚÃ kinh chó coân möåt ngûúâi giûä àûúåc. Töi lïn àoá àïí mua
quyïín saách êëy vúái möåt giaá rêët àùæt. Àang luác àõnh vïì thò
nghe tin triïìu àònh múâi ngaâi. Töi nghô rùçng nhûäng ngûúâi
xûa àaä mêët maâ mònh coân sûu têìm saách cuãa hoå àïí àoåc,
huöëng chi ngaâi laâ möåt ngûúâi danh sô trong àúâi nay, taåi sao
mònh laåi boã qua khöng gùåp mùåt. Vò vêåy töi chúâ àúåi úã Bùæc
Kinh àaä khaá lêu vaâ cûá ài hoãi thùm úã doåc àûúâng.
- Töi nùçm daâi úã Nam Kinh, trong loâng chùèng nghô gò
àïën viïåc laâm quan. Nhûng nay àöåi ún hoaâng thûúång khöng
daám khöng àïën. Khöng ngúâ laåi àûúåc gùåp öng úã àêy thûåc laâ
möåt viïåc thñch thuá. Chó tiïëc rùçng hai ta vûâa múái gùåp mùåt
àaä phaãi chia tay biïët lêëy gò àïí toã tònh thên. Àïm nay,
chuáng ta taåm nguã úã àêy möåt àïm. Töi vaâ öng cuâng nùçm
möåt giûúâng noái chuyïån cho thñch.
Hai ngûúâi baân àïën vùn chûúng cuãa caác danh nhên.
Trang noái vúái Lû Tñn hêìu.
- Öng àoåc nhiïìu saách, yïu ngûúâi xûa nhû vêåy thûåc laâ
möåt ngûúâi ham hoåc. Nhûng nhûäng saách cuãa öng Thanh
Khêu quöëc gia vêîn coá lïånh cêëm, taåi sao öng khöng biïët lo
traánh ài. Mùåc dêìu vùn chûúng cuãa öng Thanh Khêu khöng


...
HÖÌI THÛÁ BA MÛÚI LØM
Thaánh Thiïn Tûã cêìu hiïìn hoãi àaåo
Trang Trûng Quên tûâ chûác vïì nhaâ.
Trang Thiïåu Quang thêëy ngûúâi kia xuöëng lûâa vaâ laåy úã
dûúái àêët, liïìn vöåi vaâng xuöëng xe àúä dêåy vaâ hoãi:
- Öng laâ ai? Töi chûa hïì àûúåc gùåp.
Ngûúâi kia àûáng dêåy noái:
- Caách àêy ba dùåm, coá möåt caái quaán. Múâi ngaâi lïn xe,
töi seä ài theo cuâng àïën àêëy noái chuyïån.
Thiïåu Quang noái:
- Töët lùæm! Múâi anh lïn xe.
Ngûúâi kia cuäng cûúäi lûâa cuâng ài àïën quaán.
Hai ngûúâi thi lïî xong ngöìi xuöëng. Ngûúâi kia noái:
- ÚÃ kinh töi àaä tñnh thúâi gian tûâ khi chiïëu chó nhaâ vua
túái Nam Kinh nïn àoaán luác naây laâ luác ngaâi lïn Bùæc Kinh
cho nïn ngay tûâ khi ra khoãi cûãa Chûúng Nghi thêëy caái xe
lûâa naâo, caái kiïåu naâo laâ töi àïìu hoãi. Quaã nhiïn tòm àûúåc
ngaâi. Thûåc laâ may mùæn quaá!
- Öng hoå tïn laâ gò, quï quaán úã àêu?
Ngö Kñnh Tûã 146
http://ebooks.vdcmedia.com
Chuyện làng Nho - hồi thứ 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nho - hồi thứ 35 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Chuyện làng Nho - hồi thứ 35 9 10 495