Ktl-icon-tai-lieu

Dám chấp nhận

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BIEÂN DÒCH
Vieät Khöông - Theá Laâm - Minh Traâm
Baûo Traâm - Hoàng Anh - Nhaõ Vieän

1

BÌA 4
Thaùi ñoä laø taøi saûn nhoû nhöng laïi taïo neân söï khaùc bieät lôùn.
- Winston Churchill
Thieân taøi chæ coù moät phaàn traêm laø baåm sinh vaø chín möôi chín phaàn traêm coøn
laïi laø moà hoâi nöôùc maét.
-

Thomas Alva Edison

Toâi tin raèng trong moãi con ngöôøi ñeàu coù moät thieân taøi ngöï tròï. Vaø chính vieäc
chaáp nhaän hay baùc boû chaân lyù naøy seõ daãn daét hoï ñi ñeán ñænh cao cuûa söï thoâng thaùi
hay maõi maõi laø keû taàm thöôøng.
- Maxwell Winston Stone

2

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Cuoäc soáng cuûa con ngöôøi, duø ôû thôøi ñaïi naøo, cuõng ñeàu xoay quanh moät soá
vaán ñeà chính yeáu. Nhöõng vaán ñeà quan troïng vaø phoå quaùt aáy seõ ñöôïc khaùm phaù vaø
taùi khaùm phaù theo nhöõng caùch khaùc nhau qua moãi thôøi ñaïi.
Vôùi Daùm chaáp nhaän, taùc giaû Ernie Carwile ñaõ giôùi thieäu ba phaïm truø quan
troïng lieân quan ñeán söï thaønh baïi cuûa moãi ngöôøi trong cuoäc soáng, ñoù laø: thaùi ñoä, söï
kieân trì vaø tinh thaàn chaáp nhaän baûn thaân. Thöôûng thöùc nhöõng caâu chuyeän ñaày
thuù vò cuûa oâng vaø nhöõng caâu danh ngoân baát huû oâng söu taàm ñöôïc, chuùng ta seõ nhaän
ra nhöõng thoâng ñieäp ñaày giaù trò:
● Daùm chaáp nhaän: Môû ra moät chaân lyù cô baûn cuûa cuoäc soáng, neâu leân taàm quan
troïng cuûa yù thöùc chaáp nhaän baûn thaân. Baèng caùch gaït boû moïi nghi ngôø ñoái vôùi baûn
thaân, chuùng ta seõ chieán thaéng ñöôïc nhöõng thaønh kieán coá höõu ñaày sai laàm vaø laøm
noåi baät con ngöôøi cao quyù maø Taïo hoùa ñaõ ban taëng cho chuùng ta.
● Ñaùnh thöùc thaùi ñoä: Phaàn naøy giuùp chuùng ta nhaän thöùc raèng caùch ta nhìn nhaän
vaán ñeà quan troïng hôn nhöõng gì chuùng ta gaëp phaûi. Nghóa laø thaùi ñoä maø chuùng ta
cö xöû trong cuoäc ñôøi taïo neân phaàn lôùn thöïc teá maø chuùng ta ñang soáng.
● Söï kieân trì: Ñaây laø moät ñieàu quaù quen thuoäc khi luoân ñöôïc nhaéc ñeán nhö moät
yeáu toá khoâng theå thieáu cuûa thaønh coâng; nhöng ñoù cuõng laø taám maøn huyeàn bí, vôùi
bao ñieàu bí aån coøn caát giöõ beân trong. Quan troïng hôn heát, chuû ñeà naøy seõ cho chuùng
ta bieát ñöôïc theá naøo laø “Ngheä thuaät thaát baïi ñeå vöôn ñeán thaønh coâng”.
Quyeån saùch naøy nhö moät söï xaâu chuoãi nhöõng yeáu toá caên baûn giuùp con
ngöôøi soáng vui vaø soáng haïnh phuùc. Chuùng ta coù theå xem moãi yeáu toá vöøa laø moät
quaù trình chuyeån tieáp cho nhau ñoàng thôøi cuõng vöøa laø söï keát noái, ñan caøi vaøo nhau,
taïo thaønh con t...
1
BIEÂN DÒCH
Vieät Khöông - Theá Laâm - Minh Traâm
Baûo Traâm - Hoàng Anh - Nhaõ Vieän
Dám chấp nhận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dám chấp nhận - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Dám chấp nhận 9 10 949