Ktl-icon-tai-lieu

Danh ngôn tình yêu

Được đăng lên bởi Tình Yêu Cuộc Sống
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui
thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình
đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ
nhàng .( G.GREENE )
Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm
đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp
trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình
yêu đang ngủ say của Anh dậy . ....Người con gái ấy mang tên của Em
( DESPERADO0_INLOVE )
Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng,
thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh
vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của
cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến
mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO )
Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.
( Lacordaize )

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu
sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau
thương. ( Tagore )

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )
Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim
trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và
lớn lao (Victor Hugo)
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)
…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã
gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ (George Moore)
Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có
liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm
của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan
dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)
Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở
khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng,

bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
(Georg...
Anh ch mang n cho em toàn là au kh ... Có l vì v y mà em yêu Anh. B i vì ni m vui đế đ
thì d quên, còn au kh thì không bao gi . ( LERMONTOV ) đ
Ch ng bao gi x y ra chuy n ta yêu mà ng i con gái không h hay bi t - ta tin r ng mình ườ ế
ã t tình m t cách rõ ràng b ng m t gi ng nói, m t ánh m t, m t cái ch m tay nh đ
nhàng .( G.GREENE )
Cu c i Anh là m t c n m ng kéo dài . Nó trôi qua th t êm m và t nh l ng anh chìm đờ ơ đề ĩ
m trong c n m ó t ng ch ng nh không bao gi t nh gi c và r i vào m t ngày p đắ ơ ơ đ ưở ư để đ
tr i Anh ã choàng t nh c n m ng ó vì ã có m t ng i con gái n ánh th c con tim tình đ ơ đ đ ườ đế đ
yêu ang ng say c a Anh d y . ....Ng i con gái y mang tên c a Em đ ườ
( DESPERADO0_INLOVE )
Cái ngày mà m t ph n i qua tr c m t b n, t a ánh sáng cho b n b c theo chân nàng, đ ướ ướ
thì cái ngày ó b n kh n n r i, b n ã yêu .Hình nh c a nàng s a b n sang m t l nh đ đố đ đư ĩ
v c r c r c a tâm h n b n, n i không có gì ph i c ng ch ng có gì trái, ó là l nh v c c a ơ ũ đ ĩ
cái p và tình yêu . Lúc này b n ch còn m t vi c làm : " Ngh n nàng thi t tha n đẹ đ ĩ đế ế đế
m c nàng bu c ph i ngh n b n " . ( V.HUGO ) ĩ đế
Tình yêu chân chính thì trong s ch, nó trong tim ch không trong giác quan.
( Lacordaize )
Tình yêu th m l ng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng m trái tim n kín m t tình yêu
sáng r c nh trân châu. Trong ánh sáng ban ngày k l , tình yêu lu m m t cách au ư ỳ ạ đ
th ng. ( Tagore )ươ
Tình yêu c a các chàng trai không n m phía tim mà ôi m t. ( Shakespeare ) đ
c yêu, m t s ki n quan tr ng bi t bao! Yêu, càng tr ng i h n n a! Vì yêu, trái tim Đượ ế đ ơ
tr nên can m. Nó ch còn toàn nh ng gì thu n khi t, ch d a vào nh ng gì cao th ng và đả ế ượ
l n lao (Victor Hugo)
Ai kh vì yêu hãy yêu h n n a. Ch t vì yêu là s ng trong tình yêu. (Victor Hugo) ơ ế
…Em, ch mình em m i t o cho anh c m giác ang s ng… Nh ng ng i àn ông khác b o ã đ ườ đ đ
g p c thiên th n nh ng anh ã th y em và th (George Moore) đượ ư đ ế đủ
Th t th , khó tìm ra c m t tình yêu hoàn h o. tr thành m t ng i tình, b n ph i có ế đượ Để ườ
liên t c s tinh t c a m t k r t sáng su t, s linh ng c a m t a tr , tính nh y c m ế đ đứ
c a m t ngh s , s hi u bi t c a m t tri t gia, s thu nh n c a m t v thánh, s khoan ĩ ế ế
dung c a m h c gi và lòng d ng c m c a m t tín . (Leo Buscaglia) ũ đồ
B n ã yêu, ã n m c mùi v c a ái tình.. t nhiên, b n th y cái p, s h ng thú đ đ ế đư Độ đẹ
kh p n i. B n không ng n ng i th hi n tình yêu m t cách say m, m t cách d u dàng, ơ đắ
Danh ngôn tình yêu - Trang 2
Danh ngôn tình yêu - Người đăng: Tình Yêu Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh ngôn tình yêu 9 10 622