Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án XSTK

Được đăng lên bởi Mít Tơ Bu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ
HỌC KỲ 13.1A NĂM HỌC 2013 - 2014
TÊN MÔN THI : XÁC SUẤT THỐNG KÊ
MSMH
: TOAN250DV01

Mã đề

1

Lưu ý: Các kết quả tính toán gần đúng cần quy tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.
Câu 1 (1,5 điểm). Trong một đợt thi đấu, một vận động viên phải đấu hai trận (kết quả mỗi trận là
thắng hoặc thua, không có hòa ). Cho biết xác suất vận động viên này thắng trận thứ nhất là 0,6. Do
ảnh hưởng tâm lý nên nếu thắng trận thứ nhất thì xác suất thắng trận thứ hai tăng thành 0,8, nếu thua
trận thứ nhất thì xác suất thắng trận thứ hai chỉ còn 0,4.
a) Tính xác suất vận động viên này thắng cả hai trận.
b) Giả sử vận động viên này thắng trận thứ hai, tính xác suất vận động viên thua trận thứ nhất.
Giải
a) (0,5 điểm) Gọi A1, A2 là các biến cố: Vận động viên thắng trận thứ nhất, thứ hai, A là biến cố:
Vận động viên thắng cả 2 trận. Ta có A = A1A 2

P(A)  P(A1 )P(A 2 / A1 )

[0,25đ]

P(A)  0,6.0,8  0,48

[0,25đ]

b) (1 điểm) Ta có

P(A1 / A 2 )  P(A1A 2 ) / P(A 2 )


P(A1 )P(A 2 / A1 )
P(A 2 )

[0,25đ]
[0,25đ]

Mà P(A 2 )  P(A1 )P(A 2 / A1 )  P(A1 )P(A 2 / A1 )  0,6.0,8  0,4.0,4  0.64

[0,25đ]

0,4.0,4
= 0,25
0,64

[0,25đ]

Do đó

P(A1 / A 2 ) 

Câu 2 (1,5 điểm). Một người đi khám bệnh do bị sốt. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì khả năng người
này bị cúm, bị sốt rét, bị thương hàn hoặc bị các bệnh khác lần lượt là 45%, 25%, 10% và 20%. Cho
biết tỷ lệ bạch cầu tăng trong các trường hợp trên tương ứng là 0,5; 0,4; 0,1 và 0,8. Bác sĩ cho người
này làm xét nghiệm máu thì thấy bạch cầu không tăng. Tính xác suất người này bị thương hàn.
Giải
Gọi A1 = “bị cảm cúm”; A2 = “bị sốt rét”; A3 = “bị thương hàn”; A4 = “bị các bệnh khác”
P(A1) = 45%; P(A2) = 25%; P(A3) = 10%; P(A4) = 20%;

[0,25đ]

B = “bạch cầu tăng”
P( B|A1) = 0,5; P(B|A2) = 0,4;

P(B|A3) = 0,1; P(B|A4) = 0,8

[0,25đ]

Ta có nhóm Ai , (i = 1,2,3,4) là nhóm biến cố đầy đủ.
P(B)

= P(A1)P( B|A1) + P(A2)P(B|A2) + P(A3)P(B|A3) + P(A4)P(B|A4)

[0,25đ]

= 0,45.0,5 + 0,25.0,4 + 0,1.0,1 + 0,2.0,8 = 0,495

[0,25đ]

P(Bc) = 1 – P(B) = 1 – 0,495 = 0,505

[0,25đ]

Cần tìm P(A3|Bc).
Ta có P(A3|Bc) = P(A3)P(Bc|A3)/ P(Bc) = 0,1.0,9/0,505 = 0,1782

[0,25đ]

Câu 3 (2 điểm). Một lô hàng có tỷ lệ phế phẩm là 5%.
a) Lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Tìm xác suất lấy được không quá 2 phế phẩm.
b) Cần lấy ra tối thiểu bao nhiêu sản phẩm để xác suất có ít nhất một phế phẩm không nhỏ hơn 0,9?
Giải
a) (1 điểm) Gọi A là biến cố lấy được không quá 2 phế phẩm trong số 6 sản phẩm lấy ra, áp dụng công
thức Bernoulli, t...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ
HỌC KỲ 13.1A NĂM HỌC 2013 - 2014
TÊN MÔN THI : XÁC SUẤT THỐNG KÊ
MSMH : TOAN250DV01
Lưu ý: Các kết quả tính toán gần đúng cần quy tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.
Câu 1 (1,5 điểm). Trong một đợt thi đấu, một vận động viên phải đấu hai trận (kết quả mỗi trận là
thắng hoặc thua, không có hòa ). Cho biết xác suất vận động viên này thắng trận thứ nhất là 0,6. Do
ảnh hưởng tâm lý nên nếu thắng trận thứ nhất thì xác suất thắng trận thứ hai tăng thành 0,8, nếu thua
trận thứ nhất thì xác suất thắng trận thứ hai chỉ còn 0,4.
a) Tính xác suất vận động viên này thắng cả hai trận.
b) Giả sử vận động viên này thắng trận thứ hai, tính xác suất vận động viên thua trận thứ nhất.
Giải
a) (0,5 điểm) Gọi A
1
, A
2
là các biến cố: Vận động viên thắng trận thứ nhất, thứ hai, A là biến cố:
Vận động viên thắng cả 2 trận. Ta có A =
1 2
A A
1 2 1
P(A) P(A )P(A / A )
[0,25đ]
P(A) 0,6.0,8 0,48
[0,25đ]
b) (1 điểm) Ta có
1 2 1 2 2
P(A / A ) P(A A )/P(A )
[0,25đ]
1 2 1
2
P(A )P(A / A )
P(A )
[0,25đ]
2 1 2 1 1 2 1
P(A ) P(A )P(A / A ) P(A )P(A / A ) 0,6.0,8 0,4.0,4 0.64
[0,25đ]
Do đó
1 2
P(A / A )
0,4.0,4
0,64
= 0,25 [0,25đ]
Câu 2 (1,5 điểm). Một người đi khám bệnh do bị sốt. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì khả năng người
này bị cúm, bị sốt rét, bị thương hàn hoặc bị các bệnh khác lần lượt 45%, 25%, 10% 20%. Cho
biết tỷ lệ bạch cầu tăng trong các trường hợp trên tương ứng 0,5; 0,4; 0,1 0,8. Bác cho người
này làm xét nghiệm máu thì thấy bạch cầu không tăng. Tính xác suất người này bị thương hàn.
Giải
Gọi A
1
= “bị cảm cúm”; A
2
= “bị sốt rét”; A
3
= “bị thương hàn”; A
4
= “bị các bệnh khác”
P(A
1
) = 45%; P(A
2
) = 25%; P(A
3
) = 10%; P(A
4
) = 20%; [0,25đ]
B = “bạch cầu tăng”
P( B|A
1
) = 0,5; P(B|A
2
) = 0,4; P(B|A
3
) = 0,1; P(B|A
4
) = 0,8 [0,25đ]
Ta có nhóm A
i
, (i = 1,2,3,4) là nhóm biến cố đầy đủ.
P(B) = P(A
1
)P( B|A
1
) + P(A
2
)P(B|A
2
) + P(A
3
)P(B|A
3
) + P(A
4
)P(B|A
4
) [0,25đ]
Mã đ
1
Đáp án XSTK - Trang 2
Đáp án XSTK - Người đăng: Mít Tơ Bu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án XSTK 9 10 803