Ktl-icon-tai-lieu

Đấu trường đãm máu II

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÀÊËU TRÛÚÂNG ÀÊÎM MAÁU
(Phêìn 2)
III
Khi chöìng baâ Aoguxtiax tïn laâ Huan Gaàacàö, thúå
àoáng giaây deáp coá tiïëng úã khu phöë Fïria trong thaânh
phöë Xïvilú vaâ coá cûãa haâng nhoã àùåt dûúái möåt caái cöíng
xe, mêët ài, baâ khoác öng möåt caách àau khöí, phuâ húåp
vúái caãnh ngöå cuãa baâ; nhûng trong thêm têm baâ cuäng
99 Àêëu trûúâng àêîm maáu
http://ebooks.vdcmedia.com
Đấu trường đãm máu II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu trường đãm máu II - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đấu trường đãm máu II 9 10 908