Ktl-icon-tai-lieu

Đấu trường đẫm máu V

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gaàacàö móm cûúâi nhuän nhùån va cuái nhòn xuöëng.
Nhûng àöìng thúâi anh ngoe nguêíy thên hònh thanh
lõch cuãa anh nhû muöën noái rùçng giaã thiïët cuãa Àöng
Höxï chùèng coá gò laâ laå lùæm.
- Song cêåu chúá coá tûúãng nhêìm! Huan aå! Öng uãy
quyïìn noái tiïëp. Nïëu Àönha Xön muöën biïët roä möåt
ngûúâi àêëu boâ nhû thïë naâo, caái àoá chó vò naâng thñch
maâu sùæc àõa phûúng, thêåt tònh coá thïë thöi. Naâng àaä
baão töi: "Nhúâ öng dêîn öng êëy àïën Tablaàa vaâo ngaây
kia". Höm êëy coá möåt cuöåc thûã boâ úã ganaàïria
(1)
cuãa
hêìu tûúác Àú Möraima. Hêìu tûúác töí chûác cuöåc vui naây
cho chaáu gaái. Töi cuäng àûúåc múâi. Chuáng ta seä cuâng ài.
Hai ngaây sau, vaâo möåt buöíi chiïìu, anh mataào vaâ
öng uãy quyïìn cuãa anh rúâi khoãi phöë Fïria, ùn mùåc theo
kiïíu nhûäng ngûúâi cêìm garöcha, giûäa möåt àaám àöng
chaåy ra cûãa, hoùåc tuå têåp trïn heâ àïí xem.
Nhûäng keã vö cöng röìi nghïì noái:
- Hoå ài Tablaàa àêëy!
Àöng Höxï cûúäi möåt con ngûåa trùæng khoãe maånh, ùn
mùåc kiïíu úã nöng thön: aáo ngùæn röång, quêìn daå, uãng
mêìu vaâng vaâ àöi öëng bùçng da boåc lêëy quêìn goåi laâ
daiönú. Coân anh mataào thò nhên dõp höåi naây àaä mùåc
V. BLAXCÖ IBANHÏX 194
http://ebooks.vdcmedia.com
(1) Ganaàïria: traåi chùn nuöi boâ chiïën. Caác chuã traåi àïìu cöë giûä
cho giöëng boâ cuãa mònh àûúåc thuêìn tuáy tûâ thïë hïå naây àïën
thïë hïå khaác, khiïën nhûäng con boâ xuêët xûá tûâ möåt ganaàïria
àïìu coá hònh thûác vaâ àùåc àiïím giöëng nhau.
Đấu trường đẫm máu V - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu trường đẫm máu V - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Đấu trường đẫm máu V 9 10 479