Ktl-icon-tai-lieu

Đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Được đăng lên bởi trandacluan-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÌA 4

Haønh trình cuoäc soáng khoâng chæ laø cuoäc phieâu löu cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng taát baät
beân ngoaøi; song song vôùi noù, coù nhöõng ñieàu baét buoäc chuùng ta phaûi böôùc ñi baèng caûm
nhaän…
Khi laéng ñoïng ñöôïc keát tuï, chuùng ta khoâng chæ khaùm phaù ñöôïc nhöõng nôi saâu thaúm
trong taâm hoàn mình maø coøn tìm ra nguoàn söùc maïnh cuûa sôïi daây gaén keát vôùi theá giôùi, vaïn
vaät. Cuoäc soáng khoâng chæ laø thaéng - thua, ñöôïc - maát, haïnh phuùc - ñau khoå, söï soáng hay caùi
cheát, maø cuoäc soáng laø baát taän vaø luoân coù nhöõng bí maät ñeå con ngöôøi khaùm phaù.
Lieäu chuùng ta coù ñuû nieàm tin, ñuû nghò löïc ñeå môû nhöõng caùnh cöûa aáy khoâng?

2

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Cuoäc soáng thaät ra laø moät haønh trình, trong ñoù moãi ngöôøi ñeàu choïn cho mình moät
con ñöôøng ñeå daán böôùc. Treân haønh trình aáy, ai cuõng mong muoán con ñöôøng mình ñi seõ laø
hoaøn haûo, hoï öôùc ao vaø khoâng ngöøng tin töôûng vaøo ñieàu ñoù. Nhöng döôøng nhö con ngöôøi
laïi thöôøng gaëp nhöõng hoaøn caûnh maø ít ai ñuû tænh taùo ñeå nhaän thöùc toaøn dieän. Chuùng ta coù
theå nhìn thaáy cuoäc soáng chuyeån ñoäng khoâng ngöøng nhöng laïi khoâng nhaän ra tieáng noùi töø
saâu thaúm cuûa loøng mình, chuùng ta coù theå nhìn thaáy lôïi ích cuûa baûn thaân vaø vò trí caù nhaân
nhöng khoâng thaáy ñöôïc sôïi daây noái keát vôùi moïi ngöôøi trong theá giôùi ñaïi ñoàng, chuùng ta sôï
haõi khi nghó veà caùi cheát nhöng laïi khoâng bieát raèng thaät ra baûn thaân mình coù theå laøm chuû
noãi hoang mang aáy…
Haønh trình cuoäc soáng khoâng chæ laø cuoäc phieâu löu cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng taát baät
beân ngoaøi maø song song vôùi noù coù nhöõng ñieàu baét buoäc chuùng ta phaûi böôùc ñi baèng caûm
nhaän. Khi söï laéng ñoïng ñöôïc keát tuï, chuùng ta khoâng chæ khaùm phaù ñöôïc nhöõng nôi saâu
thaúm trong taâm hoàn mình maø coøn tìm ra nguoàn söùc maïnh cuûa sôïi daây gaén keát vôùi theá giôùi,
vaïn vaät. Cuoäc soáng khoâng chæ laø thaéng - thua, ñöôïc - maát, haïnh phuùc - ñau khoå, söï soáng
hay caùi cheát, maø cuoäc soáng laø baát taän vaø luoân coù nhöõng bí maät ñeå con ngöôøi khaùm phaù.
Lieäu chuùng ta coù ñuû nieàm tin, ñuû nghò löïc ñeå môû nhöõng caùnh cöûa aáy khoâng?
Caâu traû lôøi seõ daønh cho moãi ngöôøi töø quyeån saùch “Haønh trình cuûa leõ soáng”.
Nhöõng caâu chuyeän ñaày yù nghóa töø quyeån saùch naøy seõ khôi môû cho baïn tieáp tuïc khaùm phaù
cuoäc soáng ôû nhöõng khía caïnh môùi meû, thuù vò hôn. Baïn coù muoán hieåu roõ hôn veà nhöõng ñí...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đi tìm ý nghĩa cuộc sống - Người đăng: trandacluan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đi tìm ý nghĩa cuộc sống 9 10 25