Ktl-icon-tai-lieu

Đội quân trong bóng đêm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Le Bison gùåp phaãi möåt tai naån rêët ngúá ngêín. Anh
chaåy xe àaåp ùn cùæp àûúåc cuãa boån Àûác quaá nhanh trïn
àûúâng vaâ trûúåt ngaä. Hön mï. Bïånh viïån. Trong ngûúâi
anh coá hai khêíu suáng luåc vaâ möåt con dao trïn söëng coá
khêëc.
Vuä khñ àûúåc giao nöåp cho phoâng luåc sûå. Caãnh saát
Àûác vaâ caãnh saát Phaáp àïìu àûúåc thöng baáo. Ngûúâi ta
khiïng Le Bison vêîn bêët tónh nhên sûå lïn baân möí. Vúä
höåp soå, gêîy xûúng haâm. Caãnh saát àïën thêëy anh vêîn
tiïëp tuåc trong tònh traång hön mï nïn hoaän viïåc hoãi
cung sang ngaây höm sau. Gêìn saáng, Le Bison höìi tónh.
Àêìu anh hoaân toaân chòm trong múá gaåc bùng. Anh thêëy
vö cuâng àau àúán. Khöng coá canh gaác. Anh ngöìi dêåy,
tröën khoãi bïånh viïån qua cûãa söí. Anh ài loaång choaång.
Coá möåt chuyïën taâu àiïån ra ngoaåi ö, núi anh coá baån beâ.
Le Bison leo lïn taâu. "Töi nhòn thêëy böën caái cûãa", vïì
sau anh noái. "Nhûng may quaá, töi àaä lïn àuáng cûãa cêìn
lïn".
*
* *
Vêåy laâ àùçng sau töi coá hai ngûúâi àang baám theo.
Öng giaâ àeo bùæc àêíu böåi tinh trïn ngûåc vaâ möåt ngûúâi
khaác àoáng vai ngûúâi baán veá söë cho Cöng ty xöí söë quöëc
gia. Phaãi biïën nhanh. Khöng nghi ngúâ gò nûäa, chùæc
chùæn töi àaä ài laåi quaá nhiïìu.
JOSEPH KESSEL 212
http://ebooks.vdcmedia.com
Đội quân trong bóng đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đội quân trong bóng đêm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Đội quân trong bóng đêm 9 10 888