Ktl-icon-tai-lieu

Đồng giao thời chiến tranh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÀÖÌNG DAO THÚÂI CHIÏËN TRANH

1

MUÅC LUÅC

Chûúng möåt CÊU ÀÖÌNG DAO BUÖÌN BAÄ..........................................................2
Chûúng hai ÀÖÌNG DAO CUÃA RÛÂNG TRAÂM ................................................. 13
Chûúng ba ÀÖÌNG DAO CUÃA THÖN NÛÄ......................................................... 44
Chûúng böën ÀÖÌNG DAO CUÃA DOÂNG SÖNG................................................. 54
Chûúng nùm ÀÖÌNG DAO KEÁP CUÃA THÖN NÛÄ ........................................... 83
Chûúng saáu ÀÖÌNG DAO CUÃA NGÛÚÂI LÑNH..............................................102
Chûúng baãy ÀÖÌNG DAO CUÃA TÒNH YÏU ...................................................135
Chûúng taám ÀÖÌNG DAO CUÃA NHÛÄNG SÖË PHÊÅN ...................................165
Chûúng chñn ÀÖÌNG DAO CUÃA HOAÂ BÒNH .................................................198

VÙN LÏ

2

Chûúng möåt
CÊU ÀÖÌNG DAO BUÖÌN BAÄ

1.
Sau àúåt phaáo cuöëi cuâng àaánh truâm lïn caánh rûâng traâm thûa
thúát doåc àöi búâ kïnh Taám Ngaân, àaåi àöåi trûúãng Lï Syä Quyá mú thêëy
mònh trúã vïì laâng Hiïìn Lûúng - möåt ngöi laâng nhoã nhoi, moãng manh
vúái nhûäng maái raå baåc phïëch, nùçm bïn naây doâng söng Àaáy, tuåc goåi laâ
söng Haát - núi tuám nhau cuãa anh àûúåc chön úã àoá.
Àaåi àöåi trûúãng ài theo löëi moân vùæt qua vïå àï hûúáng àïën con
àûúâng àêët chaåy ngoùçn ngoeâo giûäa nhûäng haâng xoan núã hoa trùæng
ngùæt, toãa muâi hûúng hùæc muâ, dêîn túái nhaâ anh.
Meå anh - baâ Buâi Thõ Son - àang vúát beâo dûúái ao, bêët chúåt ngûãng
lïn, nhòn anh chùçm chùçm. Tim àaåi àöåi trûúãng àêåp nhanh.
- Kòa meå! - Àaåi àöåi trûúãng cêët tiïëng - Meå khöng nhêån ra con sao?
Con àêy! Thùçng cuán Quyá cuãa meå àêy maâ!
- Anh àûâng nïn lûâa muå giaâ lêím cêím naây maâ phaãi töåi! - Baâ noái
möåt caách dûãng dûng - Muå khöng mùæc lûâa anh àêu. Anh khöng phaãi laâ
thùçng Quyá. Thùçng Quyá con töi àaä chïët röìi. Noá chïët úã mùåt trêån phña
Nam. Trong giêëy baáo tûã, ngûúâi ta àaä viïët nhû vêåy.
- Hoå nhêìm àêëy meå aå! - Àaåi àöåi trûúãng phên bua - con chñnh laâ
thùçng Quyá àêy maâ. Con vûâa múái àûúåc àún võ cho vïì pheáp thùm meå.
Meå lïn àêy, nhòn kyä xem, con coá phaãi laâ thùçng Quyá cuãa meå khöng?
- Töi khöng tin. - Baâ meå khùng khùng - anh chùèng phaãi laâ con
töi. Con töi laâ möåt thanh niïn lïî pheáp. Noá khöng bao giúâ daám ra lïånh
cho meå noá caã.

ÀÖÌNG DAO THÚÂI CHIÏËN TRANH

3

Sûå chöëi boã cuãa ngûúâi meå àaä laâm àaåi àöåi trûúãng tónh giêëc. Anh
duåi mùæt, nùçm im, raáng nhúá laåi nhûäng ...
ÀÖÌNG DAO THÚÂI CHIÏËN TRANH 1
MUÅC LUÅC
Chûúng möåt CÊU ÀÖÌNG DAO BUÖÌN BAÄ..........................................................2
Chûúng hai ÀÖÌNG DAO CUÃA RÛÂNG TRAÂM................................................. 13
Chûúng ba ÀÖÌNG DAO CUÃA THÖN NÛÄ......................................................... 44
Chûúng böën ÀÖÌNG DAO CUÃA DOÂNG SÖNG................................................. 54
Chûúng nùm ÀÖÌNG DAO KEÁP CUÃA THÖN NÛÄ........................................... 83
Chûúng saáu ÀÖÌNG DAO CUÃA NGÛÚÂI LÑNH..............................................102
Chûúng baãy ÀÖÌNG DAO CUÃA TÒNH YÏU...................................................135
Chûúng taám ÀÖÌNG DAO CUÃA NHÛÄNG SÖË PHÊÅN...................................165
Chûúng chñn ÀÖÌNG DAO CUÃA HOAÂ BÒNH .................................................198
Đồng giao thời chiến tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng giao thời chiến tranh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Đồng giao thời chiến tranh 9 10 985