Ktl-icon-tai-lieu

Giải đáp các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook

Được đăng lên bởi ben1102
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giải đáp các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook
Appvl xin gửi tới các bạn lời giải của các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook. Bởi vì số lượng câu đố khá nhiều, và 
để đảm bảo tính thú vị cho trò chơi, Appvl sẽ post dần các câu và ưu tiên câu khó trước.
Câu 1: Trên mặt hồ có một con thuyền chở đầy vàng bạc. Nếu đổ hết vàng bạc trên thuyền xuống hồ thì mực nước hồ sẽ 
dâng lên hay hạ xuống?
Trả lời: Câu trả lời là Hạ xuống. Lý do như sau: Khi đổ vàng bạc từ trên thuyền xuống nước thì sẽ có 2 sự kiện xảy ra:
Vàng bạc sẽ chiếm chỗ của nước trong hồ làm nước trong hồ dâng lên một lượng bằng thể tích của vàng bạc. (Ví 



dụ: hơn 19 tấn vàng sẽ làm nước hồ dâng lên 1m3)
Thuyền trước khi đổ vàng bạc rất nặng nên chiếm chỗ của nước hồ. Sau khi thuyền trút được vàng bạc, nhẹ đi, 



thuyền nổi lên và làm mực nước giảm đi một lượng. Lượng nước này có khối lượng bằng đúng lượng vàng bạc đổ đi (Ví 
dụ: đổ đi hơn 19 tấn vàng ở ý trên sẽ làm nước hồ hạ xuống hơn 19 tấn nước 19m3)
Bây giờ, bằng một phép tính đơn giản, bạn đã có thể thấy rằng lượng nước hồ hạ xuống lên nhiều hơn lượng nước dâng lên
(cụ thể là hơn 19 lần). Vậy mực nước hồ sẽ hạ xuống.
Câu 2:  Trên 1 chiếc tàu có 4 người: thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên và bác lao công. Họ có 1 kho báu 1000 đồng tiền 
vàng và chia như sau, người được chia là người có quyền cao nhất trong số họ, khi người to nhất (ban đầu là thuyền trưởng) 
đưa ra phương pháp chia tài sản mà có lớn hơn 1 nửa không tán thành thì người đó sẽ bị những người còn lại giết (được tự 
vote cho mình), và quyền đc chia số vàng sẽ được giao cho người to thứ 2 (thuyền phó). Vậy nếu bạn là thuyền trưởng thì bạn 
sẽ chia làm sao cho số tiền mình nhận đc là lớn nhất, biết rằng cả 4 người trên thuyền đều cực kì thông minh, tính toán sâu xa 
và luôn làm điều có lợi nhất cho mình.
Trả lời: Câu trả lời là chia theo thứ tự (Thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên, lao công) số tiền là (999, 0, 1, 0). Thật vậy:


Nếu ta chia (1000, 0 , 0, 0) thì tất nhiên 3 người kia sẽ phản đối và giết thuyền trưởng.



Bây giờ ta xem xét xem từng người sẽ chia tiền như thế nào từ dưới lên:
­  Nếu Thuyền trưởng và thuyền phó chết, quyền chia tiền sẽ thuộc về thuyền viên và vì chỉ còn 2 người, anh ta có thể chia 
(1000, 0) mà dù Lao công có phản đối thì cũng không đủ quá 1 nửa. Vậy, Người lao công sẽ không muốn cho thuyền phó 
chết.
                   ­ Nếu người thuyền phó chia tiền, anh ta chỉ cần cho người Lao công 1 đồng thì Lao công cũng chấp nhận...
Gi i đáp các câu đ trong ng d ng Đ Vui trên Facebook
Appvl xin g i t i các b n l i gi i c a các câu đ trong ng d ng Đ Vui trên Facebook. B i vì s l ng câu đ khá nhi u, và ượ
đ đ m b o tính thú v cho trò ch i, Appvl s post d n các câu và u tiên câu khó tr c. ơ ư ướ
Câu 1: Trên m t h có m t con thuy n ch đ y vàng b c. N u đ h t vàng b c trên thuy n xu ng h thì m c n c h s ế ế ư
dâng lên hay h xu ng?
Tr l i: Câu tr l i là H xu ng . Lý do nh sau: Khi đ vàng b c t trên thuy n xu ng n c thì s có 2 s ki n x y ra:ư ướ
Vàng b c s chi m ch c a n c trong h làm n c trong h dâng lên m t l ng b ng th tích c a vàng b c. (Ví ế ướ ướ ư
d : h n 19 t n vàng s làm n c h dâng lên 1m3) ơ ướ
Thuy n tr c khi đ vàng b c r t n ng nên chi m ch c a n c h . Sau khi thuy n trút đ c vàng b c, nh đi, ướ ế ướ ượ
thuy n n i lên và làm m c n c gi m đi m t l ng. L ng n c này có kh i l ng b ng đúng l ng vàng b c đ đi (Ví ướ ư ượ ướ ượ ượ
d : đ đi h n 19 t n vàng ý trên s làm n c h h xu ng h n 19 t n n c 19m3) ơ ướ ơ ư
Bây gi , b ng m t phép tính đ n gi n, b n đã có th th y r ng l ng n c h h xu ng lên nhi u h n l ng n c dâng lên ơ ượ ướ ơ ư ướ
(c th là h n 19 l n). V y m c n c h s h xu ng. ơ ư
Câu 2: Trên 1 chi c tàu có 4 ng i: thuy n tr ng, thuy n phó, thuy n viên và bác lao công. H có 1 kho báu 1000 đ ng ti n ế ườ ưở
vàng và chia nh sau, ng i đ c chia là ng i có quy n cao nh t trong s h , khi ng i to nh t (ban đ u là thuy n tr ng) ư ườ ư ườ ườ ưở
đ a ra ph ng pháp chia tài s n mà có l n h n 1 n a không tán thành thì ng i đó s b nh ng ng i còn l i gi t (đ c t ư ươ ơ ườ ườ ế ượ
vote cho mình), và quy n đc chia s vàng s đ c giao cho ng i to th 2 (thuy n phó). V y n u b n là thuy n tr ng thì b n ượ ườ ế ưở
s chia làm sao cho s ti n mình nh n đc là l n nh t, bi t r ng c 4 ng i trên thuy n đ u c c kì thông minh, tính toán sâu xa ế ườ
và luôn làm đi u có l i nh t cho mình.
Tr l i: Câu tr l i là chia theo th t (Thuy n tr ng, thuy n phó, thuy n viên, lao công) s ti n là (999, 0, 1, 0). Th t v y: ưở
N u ta chia (1000, 0 , 0, 0) thì t t nhiên 3 ng i kia s ph n đ i và gi t thuy n tr ng.ế ườ ế ưở
Bây gi ta xem xét xem t ng ng i s chia ti n nh th nào t d i lên: ườ ư ế ư
- N u Thuy n tr ng và thuy n phó ch t, quy n chia ti n s thu c v thuy n viên và vì ch còn 2 ng i, anh ta có th chia ế ưở ế ườ
(1000, 0) mà dù Lao công có ph n đ i thì cũng không đ quá 1 n a. V y, Ng i lao công s không mu n cho thuy n phó ườ
ch t.ế
- N u ng i thuy n phó chia ti n, anh ta ch c n cho ng i Lao công 1 đ ng thì Lao công cũng ch p nh n cách chiaế ườ ườ
này (vì 1 đ ng còn h n 0 đ ng n u thuy n viên chia). M t mình thuy n viên không th ph n đ i đ c. V y Ng i thuy n viên ơ ế ượ ườ
s không đ c gì n u thuy n phó chia ti n, ượ ế anh ta không mu n cho thuy n tr ng ch t. ưở ế
– V phía ng i thuy n tr ng, anh ta ch c n chia cho anh Thuy n viên 1 đ ng, anh ta s đ ng ý. V y là đã đ s ườ ưở
ng i đ ng ý. T đó, ta có cách chia ti n (999, 0, 1, 0) đ m b o cho Thuy n tr ng không ch t và có s ti n l y v l n nh t.ườ ưở ế
Câu 3: Có 4 ng i c n đi qua m t chi c c u trong đêm song ch có m t cây đu c. N u không có cây đu c này thì không qua ườ ế ế
đ c c u. M i l t đi ch đ c 2 ng i vì c u r t y u. Vì v y h ph i l n l t c m đu c qua c u và c m v . Tuy nhiên, 4 ượ ượ ư ườ ế ượ
ng i l i có th i gian qua c u khác nhau, l n l t là 1 phút, 2 phút, 7 phút, 10 phút. Hai ng i đi chung s đi v i t c đ c a ườ ượ ườ
ng i ch m h n. H i th i gian ng n nh t đ c 4 ng i qua c u?ườ ơ ườ
Giải đáp các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đáp các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook - Người đăng: ben1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giải đáp các câu đố trong ứng dụng Đố Vui trên Facebook 9 10 858