Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án cờ vua

Được đăng lên bởi Hai Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n :…………………..
Ngµy gi¶ng :…………………
M«n : cê vua
Tªn bµi gi¶ng d¹y:
lÞch sö ph¸t triÓn m«n cê vua
bµn cê qu©n cê - b íc nhËp thµnh trong cê cê vua
luËt cê vua
I. môc tiªu:
1. kiÕn thøc :
- Gióp cho sinh viªn häc tËp m«n cê vua vµ n¾m b¾t dîc tÝnh chÊt , ®Æc
®iÓm ,t¸c dông cña m«n cê vua , gióp sinh viªn hiÓu dîc t¬ng ®èi c¬ b¶n vÒ bµn cê, qu©n
cê , bíc nhËp thµnh trong cê vua ®èi víi ngêi tËp luyÖn m«n cê vua.
2. kü n¨ng :
- h×nh thµnh t¬ng ®èi c¬ b¶n nhÊt cho SV vÒ bµn cê , qu©n cê , c¸ch di chuyÓn
qu©n , bíc nhËp thµnh trong khi thùc hµnh vËn dông kü n¨ng trong cê vua.
3. th¸i ®é :
- TËp trung nghe gi¶ng, nghiªn cøu tµi liÖu.
- ý thøc tham gia x©y dùng bµi
II. §Þa ®iÓm Ph ¬nng tiÖn :
1. ®Þa ®iÓm: t¹i gi¶ng ®êng P…… líp…………………
2. ph¬ng tiÖn :
- Gi¸o ¸n , gi¸o tr×nh , tµi liÖu liªn quan tíi m«n cê vua.
- Bµn cê treo, bµn cê nhá tËp luyÖn.
- LuËt cê vua.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc líp.
2. kiÓm tra sÜ sè sinh viªn.
3. phæ biÕn nhiÖm vô, môc tiªu bµi gi¶ng.
bµi míi:
Néi Dung Ph¬ng ph¸p - Ho¹t ®éng häc sinh
I. lÞch sö ph¸t triÓn m«n cê vua trªn
thÕ giíi vµ ë viÖt nam.
ThÕ giíi:
1. Anh ( chÞ ) h½y cho biÕt m«n cê vua
xuÊt hiÖn ë ®©u? vµo thÕ kû nµo? ai lµ
ngêi khëi xíng ra m«n trß ch¬I nµy?
- Cê quèc tÕ. XuÊt hiÖn ë ¢n §é vµo TK
thø VI sau c«ng nguyªn.
Cho ®Õn nay cha ai biÕt ®îc chÝnh x¸c
1
Giáo án cờ vua - Trang 2
Giáo án cờ vua - Người đăng: Hai Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án cờ vua 9 10 143