Ktl-icon-tai-lieu

guitar

Được đăng lên bởi skyareblue505-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Tra ck 1

k

Moderate

Tra ck 1

6

L

!
#
!

#

Trac k 1

l

!

%

L

#

%

#

!

@

!

$

!

$
!
! !

!

H

k Q B B BB
A BBB
!

$

$

!

$
$
%
&

$

!

!

!

#

!

!

!

#

!

"

!

$

#

Q B B B
BBB
A

"

#

#

"

&
(
&
(

!

#

!

%

"

!

#

( & $ #

"

!

#

$

!

$

#

!

H

QBB B

!
!

"

#

!

$

!

A B B B DB

Q B B B
BBB
A

) & ! "!
" "!
"#
*
"!

!

B

@

! "# ( $ !
!
!

B

#

B

$

B

!
!

B B B
!

$

$

#

!

&

L

?

#
#
!

#

B B B B PB
B
R
B
B

H

(

!

!R

B B B B B
P QBB
L

# !

B P
B
B
B
Q BBB B
B

#

$

!

#

#

Q

L
$

$

B
Q BDB B B B B B B B B
B
B
% !

$

B P
B
B
B
Q BB B
Q

H P

A

$

!

#

H

&

$

$

B B B B
B BB

#

"

!

!

!

$

Q

#
#

!

B B B B

#

A B B BB B DB

14

!

B

%

!
(
%

!

Q BBA

QB

19

Track 1

#

BB
B B

H

l

l

BQ B B B B B QB B B B B B BQ B B B B B BQ B B B B B B
LA
LA
LA
LA

P

DB B
B
B
Q

Track 1

k

$

!

#

k Q
10

BBB

BQ AAAA B B B
B
!

l

H

!

c

l
k

D3
: 4 P

h = 120

$

(
)
(
*

!

?

!

!

#

!

!

$

H

QBB B

A B B F B DB
#

& #

&
" (
&#
(

$

%

AA
A
A
!
!
!
#
!

Page 1/1

...
Moderate h = 120
:
D
3
4
c
k
l
Track 1
1
P
!
B
$
B
#
B
H
Q
!
B
#
A
L
!
B
!
B
!
B
$
B
!
B
Q
!
B
$
A
L
!
B
!
B
!
B
$
B
"
B
Q
!
B
$
A
L
$
B
$
B
$
B
"
B
!
B
Q
#
B
!
A
L
#
B
#
B
!
B
#
B
!
B
#
B
Q
#
B
A
A
A
#
B
!
B
%
B
L
k
l
Track 1
6
!
B
!
#
!
A
A
A
#
B B
#
B
!
B
#
B
Q
!
B
!
B
!
A
#
B
Q
$
B
$
B
#
B
L
Q
!
B
"
B
!
B
P
#
B
Q
!
B
#
#
!
?
R
B
B
B
#
B
L
Q
"
B
!
B
&
B
P
%
B
Q
#
B
!
(
%
@
B
B
B
#
B
L
k
l
Track 1
10
Q
!
B
%
BD
#
B
P
!
B
B
B
B
B
B
B
Q
"
B
!
B
$
B
#
B
!
B
$
B
P
Q
#
B
!
B
L
$
B
#
B
!
B
!
B
$
B
R
!
B
!
B
#
B
!
B
!
B
$
B
!
B
!
B
P
!
A
B
B
!
B
"
BD
k
l
Track 1
14
Q
$
B
!
B
!
B
$
!
!
B
B
B
H
#
A B
!
B
Q
&
B
#
B
"
B
&
(
&
(
B
B
B
B
H
"
A B
#
B
$
B
D
Q
)
"!
B
B
&
B
!
B
"!
"#
*
"!
B
B
B
B
H
!
A B
!
B
Q
(
B
$
B
$
B
(
)
(
*
B
B
B
B
H
#
A
#
B
$
BF
%
BD
Q
&
B
#
B
"
B
&
(
&
(
B
B
B
B
H
Page 1/1
!
A B
#
B
k
l
Track 1
19
Q
$
B
$
B
!
B
$
$
%
&
B
B
B
B
H
%
A
(
B
&
B
$
B
#
B
Q
#
B
%
B
D
!
B
P
H
!
B
"#
B
(
B
$
B
!
!
!@
B
B
B
!
B
!
B
$
B
!
B B B
!
!
!
#
!
?
A
A
A
A
A
guitar - Người đăng: skyareblue505-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
guitar 9 10 998