Ktl-icon-tai-lieu

Guitar "You Are The HERO"

Được đăng lên bởi kolasao12
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Capo. 2 fret

h = 120

Moderate
1

BB B B
B
B

B

: 34 P P

let ring

c

8

$
!
!

!

B
B
B

$

#

B B B B
B

B DB
B

!

!

$

!

#

DB

B B
B

B B
!

#

$

"

#

#

# $ #

!

#

B B
B
B
!

#

BB B B B
B

&

&
$

(

)

!

B
B
B B

(

U

#

BB B B

!
"

!

$
!

$

DB

B B

"!

B BB B
B

(

!

"
#

B B B
(

)

$

(

DB

B

B

"

#

!

B

(

#

!

!

BB B B
B
B

P B

B

Harm.

)

$

!

U DU

!

!

B B B B
B
B
!

B B DB B B
B

DB

#

#

!

!

let ring

14

!

$

BB
B
B
B
B

DB

DB

B
B
B

BB B
B
B

DB

let ring
!
$

21

#

!

let ring

!

!

#

$

#

$

!

B B
B B
!

#

!

B DB B
B
!
$

#

!

!

$

B DB B
B
$
$

#

!

#

#

"#

(

&

!

DB

B BB

#

!
$

B
!

$
!
!

!

#

$

!

$

#
!

!

DBB
D

B
%
#
%
#

B B
#

!

BB B B
B
B
$
!
!
!

!

&

$

#

#

#
#

B
B
B
!

&

#

DB
#

$
!

#

#

DB

BB
#
#
!

B B
$

&

Page 1/3

29

B

BB B B B
B
B
B

U

BB B DB
B

DU
B
U
P B
B
B B
B

BB B B
B
B

!

$
!
!

Harm.

DB

B
B
B

let ring
(

(

!

(

(
!

$

B B
B B
B

DB

36

#

$
!

&

!

#

DB

44

BB

B

$

(

#
!

51

&

B

!

B
!

!

#

DB

BB
B
B

!

#

#

!

$

DBB
D

B

!
$

%
#
%
#

&

(

!

#

!

#

!

!

B BBBB
B
!

&

#

#

!

DDBB
DBB

?

*

*

(

BB B B
B

B BBB
B

"
!

"

$

"

"

!

#

"

!

&

DB

B
B
B

$

#

$

#

B
(
(
)
*
*
(

#

!

$

#

#

#

!

!

#

B BBB
B
"

B
B B B
!

#

!

P B B

#

#

!

!

(

(

$
!
!

!

#

(

&
&

$

BB B B
B
B

B B

B
DB B
B

(

$

!

!

B B B
B

!
$

$

!

B B B
B

"

#

$

!

BB

B B B
B

!

B DB B
B

"#

(

&

#

#

!

$

B B B
B
!

#

$

let ring

#

B DB B
B

#

B B

&

!

!

!

let ring
#

&
$

B B
B B

let ring
#

(

&
&

"

B DB B
B
#
#

"

!

Page 2/3

58

B BB
B B

let ring
!
$

#

$

!
!

#
%
&

BB P B B

?

let ring

72

!
#
"
#

#

79

BB B B

#

!

#

!

U DU

$

U

!

#

!

DBB

!

!

#

!

!

#
#

!

&

!

B BB
B B

"

!
#

!

!

#

#

"

#

DBB

#

"

!

#

#

BB B B
!
#
$

#

#

!

$

!

B B B
B

%

"

B B B
B

"

#

$

B B B BB DB B B
%

!

#

B DB B
B

B BB B B BB B B
B

#

!

B B B

B B B
B

#

B B B
B

#
%
&

P B

B

Harm.

!

$

let ring

$

B
B
B
B

%

#

B B B
B

!

"

#

!

$

!

#

#

#

"

BB B B

B DB B
B

!

#

#

!

!

let ring

$

&

!

!

B
B B B
!

!

%

B
B
B
B

DB

65

B B B BB DB B B B B B B
B

DBB

#

!

B B B BB DB B B B B B B
B

let ring
#
!

86

$

let ring

$

#

!

BB B B
!

!

!

#

!

#

BB B DB
#
!

#

%

&

"#

(

!

!

$

!

B B B
B
#
!

#

!

?

#

$

!
!

#
%
&

&

%

!

#
#

"

#

#

%

!
!

#

#

AA
AA
A
!
!
!
#
#
!

Page 3/3

...
Capo. 2 fret
Moderate h = 120
:
3
4
c
1
P P
!
B
$
!
!
!
B
B
B
B
!
B
$
B
$
B
#
!
B
BD
#
B
#
B
#
#
#
B
B
BD
!
B
#
B
$
B
#
B
!
!
B
B
#
B
!
B
!
"
$
B
B
B
$
!
B
B
"
#
B
B
!
!
B
B
#
B
"
let ring
B
8
!
$
B
B
!
B
#
B
!
B
#
#
B
B
"
B
D
!
B
$
B
&
!
B
B
(
B
!
B
)
B
(
B
&
$
!
B
B
B
$
B
)
B
"!
B
(
(
B
BD
!
B
(
B
)
B
(
B
$
!
B
B
!
B
#
let ring
BD
14
!
$
B
B
!
B
#
BD
#
B
$
B
#
!
B
BD
$
B
!
B
!
!
B
B
#
B
#
B
&
U
(
UD
"#
!
Harm.
B
U
P
!
B
$
!
!
!
B
B
B
B
!
B
$
B
$
B
#
!
B
BD
#
B
#
B
#
#
#
B
B
BD
$
!
B
B
&
let ring
B
Page 1/3
21
!
!
B
B
#
B
!
B
!
$
B
B
#
BD
$
B
$
$
B
B
#
BD
!
B
#
!
B
BD
#
B
!
$
B
B
%
#
%
#
B
B
D
B
BD
#
B
!
B
$
!
!
!
B
B
B
B
!
B
&
B
$
B
#
!
B
BD
#
B
#
B
#
#
!
B
B
BD
$
B
&
let ring
B
Guitar "You Are The HERO" - Trang 2
Guitar "You Are The HERO" - Người đăng: kolasao12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Guitar "You Are The HERO" 9 10 427