Ktl-icon-tai-lieu

Hái hoa dân chủ

Được đăng lên bởi bigpeach95-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hái hoa Dân Chủ

* Thể lệ:
- BTC sẽ đưa ra 8 câu hỏi giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa.
- Mỗi tổ cử đại diện chọn ngẫu nhiên một bông hoa xem nội dung câu hỏi. Thời gian
thảo luận là 1 phút.
- Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các bạn tập trung, nhắc thời gian
để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ.
- Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình.
- Ban giám khảo nhận xét đánh giá và cho điểm.

ChuÈn bÞ
* GVCN: phæ biÕn cho häc sinh néi dung «n tËp cña c¸c bé m«n, yªu cÇu c¸c em
häc, suy nghÜ vµ chuÈn bÞ cho sinh ho¹t.
* C¸n sù c¸c bé m«n so¹n th¶o c©u hái, xin ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn chñ
nhiÖm.
- Cö ngêi chuÈn bÞ c©y hoa, c¾t b«ng hoa b»ng giÊy mµu, b¨ng dÝnh, chu«ng l¾c.
- Cö BGK, ban th kÝ. Cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. DCT lµ ngêi viÕt c©u hái lªn c¸c
b«ng hoa.
- Ph©n c«ng ngêi trang trÝ líp.
- Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ
- Mçi tæ ph¶i chuÈn bÞ giÊy vÏ, ch× mµu, s¸p mµu ...

...
Hái hoa Dân Chủ
* Thể lệ:
- BTC sẽ đưa ra 8 câu hỏi giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa.
- Mỗi tổ cử đại diện chọn ngẫu nhiên một bông hoa xem nội dung câu hỏi. Thời gian
thảo luận là 1 phút.
- Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các bạn tập trung, nhắc thời gian
để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ.
- Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình.
- Ban giám khảo nhận xét đánh giá và cho điểm.
ChuÈn bÞ
* GVCN: phæ biÕn cho häc sinh néi dung «n tËp cña c m«n, yªu cÇu c¸c em
häc, suy nghÜ vµ chuÈn bÞ cho sinh ho¹t.
* C¸n c¸c m«n so¹n th¶o c©u hái, xin ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn chñ
nhiÖm.
- Cö ngêi chuÈn bÞ c©y hoa, c¾t b«ng hoa b»ng giÊy mµu, b¨ng dÝnh, chu«ng l¾c.
- Cö BGK, ban th kÝ. ngêi dÉn ch¬ng tr×nh. DCT ngêi viÕt c©u hái lªn c¸c
b«ng hoa.
- Ph©n c«ng ngêi trang trÝ líp.
- Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ
- Mçi tæ ph¶i chuÈn bÞ giÊy vÏ, ch× mµu, s¸p mµu ...
Hái hoa dân chủ - Người đăng: bigpeach95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hái hoa dân chủ 9 10 813