Ktl-icon-tai-lieu

Hai tính cách gia đình - Một hạnh phúc tình yêu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hai tÝnh c¸ch gia ®×nh - mét h¹nh phóc t×nh yªu
* T«i quen biÕt gia ®×nh anh §Æng TÊn Híng vµ chÞ Hµ ThÞ Dung n¨m 1990.
Lóc Êy, chÞ Nh©n ngoµi 30 tuæi vµ anh Híng xÊp xØ 40 tuæi, anh lµm biªn tËp
ë mét nhµ xuÊt b¶n, cßn chÞ lµ gi¸o viªn. Hä cã 2 con g¸i, cuéc sèng gia ®×nh
thuéc hµng trung lu trÝ thøc. Tuy nhiªn, ®Ó gi÷ ®îc møc sèng "trung lu" thËt
ch¼ng dÔ dµng. Thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh nhau khèc liÖt. Quy
luËt ®µo th¶i nh÷ng kÎ bÊt tµi lµ kh«ng thÓ nµo tr¸nh khái. NghÜ ®Õn ®iÒu Êy,
chÞ Nh©n ®éng viªn chång ®i häc thªm c¸c chuyªn m«n. MÊy n¨m rßng anh
Híng s¸ng ®i chiÒu vÒ Biªn Hßa, TP. Hå ChÝ Minh, hoµn chØnh ch¬ng tr×nh
®¹i häc luËt, lµ mÊy n¨m chÞ Nh©n vÊt v¶ muèn "b¹c" m¸i ®Çu xanh v× ngoµi
nh÷ng giê lªn líp, chÞ cßn ph¶i dÞch thuËt c¸c lo¹i s¸ch vµ lµm c«ng t¸c biªn
tËp thay chång, kiÕm thï lao trang tr¶i mäi thø chi tiªu trong nhµ. §ªm ®ªm
díi ngän ®Ìn ®Ó bµn, chÞ ch¨m chó d¹y 2 con häc, hoÆc l¾ng nghe mét b¶n
nh¹c ph¸t ra tõ Organ do con g¸i chÞ say sa ®µn. Phßng bªn, anh Híng c¾m
cói vµo nh÷ng bµi vë ph¸p luËt kh« khan. ThØnh tho¶ng chÞ ®Õn trao tay anh
mét t¸ch trµ nãng báng hoÆc chiÕc kh¨n võa nhóng níc Êm chèng l¹i c¬n
buån ngñ.
Khi c¸c con ngñ say, chÞ Nh©n so¹n gi¸o ¸n vµ thøc chê chång. Anh Híng
ch¼ng khi nµo thÊy c« ®¬n trong nh÷ng ®ªm thøc khuya häc hµnh. Hai vî
chång trÝ thøc nµy kh«ng nãi nhiÒu nh÷ng lêi "anh yªu em" hoÆc "em yªu
anh", nhng t×nh yªu cña hä biÓu hiÖn qua tÝnh c¸ch gia ®×nh, sù ®èi xö víi
nhau. §ã cã thÓ gäi lµ g× nÕu kh«ng ph¶i lµ bøc tranh h¹nh phóc ®Ñp tuyÖt?
Cha tíi 10 n¨m, gia ®×nh anh Híng, chÞ Nh©n tiÕn bé mét c¸ch ®¸ng kh©m
phôc. Anh ®¶m nhiÖm chøc phã gi¸m ®èc NXB §ång Nai. ChÞ sau khi "nu«i
chång" ¨n häc thµnh tµi th× b¶n th©n häc thªm cö nh©n Anh v¨n, Qu¶n trÞ
kinh doanh vµ hiÖn lµ gi¸m ®èc C«ng ty TNHH §«ng Nam - chuyªn ph©n
phèi thiÕt bÞ tin häc vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p m¹ng toµn diÖn. Con g¸i cña
hä, ®øa luyÖn thi ®¹i häc, ®øa vµo líp 10 Ng« QuyÒn (mét trêng phæ th«ng
Trung häc næi tiÕng ë TP. Biªn Hßa). Sù thµnh ®¹t cña hä, t«i tin ch¾c b¾t
®Çu tõ nÒn t¶ng ®Çu tiªn: t×nh yªu vµ h¹nh phóc gia ®×nh ®Êy th«i.
Kh¸c víi tÝnh c¸ch gia ®×nh rÊt trÝ thøc cña anh Híng vµ chÞ Nh©n. Gia ®×nh
anh Chu V¨n §íi 31 tuæi vµ chÞ Hå ThÞ Ngäc TuyÒn 30 tuæi, chØ lµ mét gia
®×nh b×nh thêng víi nghÒ nghiÖp c«ng nh©n viªn. Tríc ®©y anh §íi lµ tµi xÕ
cña trêng ChÝnh trÞ §ång Nai. ChÞ TuyÒn b¸n níc gi¶i kh¸t díi gèc c©y bå ®Ò
trong s©n trêng, t«i häc 4 n¨m t¹i trêng lµ nh÷ng ngµy "m¾t thÊy" tai nghe,
tay nh "sê" vµo ®îc h¹nh phóc tuyÖt diÖu cña hä.
Hai tính cách gia đình - Một hạnh phúc tình yêu - Trang 2
Hai tính cách gia đình - Một hạnh phúc tình yêu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hai tính cách gia đình - Một hạnh phúc tình yêu 9 10 643