Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 13

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-234-
Håi thø m(êi ba
§!êng xa g¸nh nÆng
hËp V©n ®¹i sR chÊp tay "A di ®µ phËt" i i:
- L∙o thÝ c i chÝ ph¶i, ®¹i ©n ®¹i ®øc t¸i t¹o cña PhR¬ng thÝ c ®èi víi
bæn tù thËt kh«ng d¸m dïng lêi mµ ®a t¹. Ngµy sau, nÕu v× chuyÖn vâ m ®ång ®¹o t
chØ cÇn PhR¬ng thÝ c nãi t c©u®Ö tö bæn tù xuÊt toµn lùc, ph¶i vµo chèn dÇu
s«i löa báng.
PhR¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng véi vµngn tiÕng:
- NÕu ChRëng m«n ®¹i sR cãm ý nhR vËy th× thùc lµ pc ®øc cho m.
NhËp V©n ®¹i sR quÐt c quang nh×n qua quÇn hïng t¹i ®ng trRêng råi i:
- D∙ t©m cña Ngò Ma ®b¾t ®Çu béc lé, ®Æc biÖt lµ chuyÖn §ång Tö Kú h«m nay thä
thR¬ng mµ ®i th× tÊt nhn n kh«ng cam m, l∙o n¹p muèn i chR vÞ ®Õn nh thÊt
cña bæn tù a nghØ ng¬i a thR¬ng lRîng kÕ s¸ch ®èi p. Ch¼ng hay ý cña chR vÞ t
nµo?
Ho¾c Minh Phong i:
- §ng nhn lµ nhR vËy råi!
NhËp V©n ®¹i sR i NhËp Ph¸p ®¹i sR l¹i dÆn dß mÊyu råi i:
- Chóng ta kh«ngn lo chuyÖn ë ®©y n÷a, xin i c¸c vÞ theo l∙o n¹p!
i ®n l∙o cÊt bRíc ra khái La H¸n §ng.
QuÇn hïng n lRît bRíc theo NhËp n ®¹i sR ®i vÒ phÝa nh thÊt cña phR¬ng
trRîng.
Thu L©m tù bçng nhn n¸o nhiÖt h¼nn, mÊy sa di hßa thng kh«ng ngõng ch¹y
tíi ch¹y lui, t l¸t sau th× tÞnh thÊt cña phR¬ng trRîng ®®Rîc bµy biÖn mÊy bé bµn ghÕ,
vÞ trµ hR¬ng th¬m ng¸t.
Sau khi quÇn hïng an to¹ th× NhËp V©n ®¹i sRy tR c¸ch lµ c nh©n kÝnh i ngRêi
t chung trµ i nãi:
- H«m nay bæn tù n thm bn chRa tõng cã trong mÊy tr¨m n¨m qua, nÕu kng
cã chR vÞ thÝ chñ tng t th× l∙o n¹p kh«ng biÕt kÕt côc sÏ nhR thÕ nµo.
L∙o i ngRng l¹i t l¸t i i tiÕp:
- TrRíc sau Ngò §¹i ma c ®∙ lÇn lt xuÊt hn, e r»ng bän cng kh«ng cßn kiªng
dÌ nh÷ng lêi c¶nh c¸o cña Km ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp n÷a råi!
Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi:
- ChRëng m«n ®¹i sR, nghe khÈu khÝ cña §ång Tö th× h×nh nhR N Ma vÉn chRa
biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp quy tiªn, nhRng bän cng kh«ng biÕt nh h×nh sèng chÕt cña
TrÇn ®¹i hiÖp thÕ nµo mµ d¸m väng ®éng nhR thÕ th× ®ñ thÊy bän chóng ® kh«ng ®Ó t©m
nh÷ng lêi cña TrÇn ®¹i hiÖp tõu råi!
Tèng Pn tiÕng:
N
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 13 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 13 9 10 331