Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 15

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-283-
Håi thø m(êi l¨m
Kinh - hØ bÊt ngê
hR¬ng TuyÕt Nghi mØm cRêi, i:
- L∙o tiÒn i c y m l¹, chu km ph¸p nay do sR tæ ng chÕ vµo
buæi vn nn, khi ®ã tiªn sR ®h¹ s¬n hµnh ®¹o nªn ®R¬ng nhnkh«ng thÓ biÕt.
n B¸ C«ng i:
- L∙o ®Ö, theo tr×nh ®é ng cña ngR¬i hn t¹i th× ngi ®∙ vt lÖnh sR råi!
PhR¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× giËt m×nh, chµng nãi:
- T¹i h¹ tµi trÝ cã h¹n, lµm sao d¸m luËn i tiªn sR.
c Êy An TiÓunh nh×n qua Tèng P, Cc C«ng Minh i nãi:
- n l∙o trRîng, l∙o cã ®ång ý i chuyÖn mµ Hoµng l∙o tiÒn i muèn l∙o lµm
kh«ng?
n B¸ C«ng chau mµy nh×n Cc C«ng Minh t lóc råi i:
- Hoµng huynh cã ®¹i ©n i l∙o phu nhR thÕ, nÕu l∙o phu kh«ng ®ång ý th× chµng
ph¶i lµ kÎ vong ©n i nghÜa sao?
L∙o bu«ng t tiÕng thë dµi i nãi tiÕp:
- C« nR¬ng hiÓu ®c ng«n ng÷ cña ngi c©m th× xin nãi i Hoµng huynh lµ l∙o phu
®ång ý!
An TiÓunh liÒn quay sang Cc C«ng Minh vµ hR¬i tay a ch©n t lóc nhR diÔn
lêi cña T©n B¸ C«ng cho ®èi phR¬ng hiÓu.
Tèng P vµ TuyÕt Nghi ch¼ng hiÓu sù m hu cña nµng muèn nãi g×, nhRng
Cc C«ng Minh th× gËt gËt ®Çu vµ ó í mÊy tiÕng.
An TiÓunh liÒn ph¸ lªn ci khanh kh¸ch i nãi:
-n l∙o trRîng ®Þnh khi nµo tc hn lêi høa?
n B¸ C«ng i:
- ChuyÖn nµy...l∙o phu cßn cã ct chuyÖn nªn ph¶i n¨m ba ngµy n÷a míi cã thÓ thùc
hn ®Rîc, thÕ nµo?
An TiÓunh nh×n qua TuyÕt Nghi vµ i:
- PhR¬ng ®¹i ca thÊy cã ®c kng?
PhR¬ng TuyÕt Nghi mØm ci, i:
- §c, n¨m ngµy sau i T©n l∙o trRîng ®Õn Thu L©m tù tËp héi!
n B¸ C«ng liÒn cung t, nãi:
- L∙o phu c¸o biÖt! N¨m ngµy sau nhÊt ®Þnh®Õn ThiÕu L©m.
i chRa døt th× th©n h×nh l∙o ®t ra khái c nói vµ mÊt t tung tÝch.
c nµy Cc C«ng Minh thë phµo t i råi i:
P
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 15 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 15 9 10 613