Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 16

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C=¬ng
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-303-
Håi thø m(êi s¸u
Chît nghe hung tin
èng P nghe Trang TiÖp thuËt xong chuyÖn th× ph¸ lªn ci t trµng i nãi :
- §ång Tö sao l¹i thnm thÕ ? LÏ nµo ®©ykhæ nc kÕ ?
Trang TiÖp i :
- Kh«ng thÓ ! NÕu thËt lµ khæ nhôc kÕ th× l∙o ta kh«ng thÓ h¹ t l=u t×nh !
Ph=¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi :
- Trang huynh, cã thËt lµ Cao V« §Þch v× chuyÖn t¹i h¹ mµ ®Õn L¹c Dng kh«ng ?
Trang TiÖp gËt ®Çu, i :
- §Ých tc Cao huynh nãi i t¹i h¹ nh= vËy, nh=ng hn t¹i g vÉn ch=a thÓ t×m
®Õn ®©y !
- T¹i sao ?
hn t¹i Cao V« §Þch ®ang ®i chung víi t ngi.
- Ng=êi ®ã lµ ai ?
- Ph=¬ng huynh ®Ö cßn n Tr×nh Tö Väng cña Tr×nh gia kh«ng ?
- §ng nhn lµ n! Kh«ng lÏ ng=êi ®i chung i Cao V« §Þch lµ Tr×nh trang chñ ?
- Kh«ng sai !
Ph=¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ t l¸t i i :
- Bän nh m=u ®å chuyÖn g× ch¨ng ?
Trang TiÖp mØm ci, i :
- Theo Cao huynh cho biÕt th× hn t¹i bän hä ®ang ®iÒu tra mét chuyÖn, tr=íc khi biÕt
®=îc sù viÖc th× bän hä ch=a tiÖn nãi ra viÖc ®ã, còng nh= ch=a thÓ ®Õn ®©y t=¬ng kn !
Ph=¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú quÆc nªn thÇm nghÜ :
- ChuyÖn nµy thÊt qu¸i l¹ ! NÕu bän ®ang ngÇm ®iÒu tra chuyÖn g× liªn quan ®Õn ta
th× t¹i sao l¹i kh«ng muèn cho ta biÕt tr=íc ? Kh«ng lÏ chuyÖn ®ã thËt sù bÊt lîi cho ta ?
NghÜ ®n chµng nãi :
- Trang huynh cã th¨m dß khÈu khÝ cña bän kng ?
Trang TiÖp mØm ci, i :
- Bän ® kng muèn nãi ra th× truy vÊn còng Ých, v× vËy mµ t¹i h¹ kh«ng cã ý
th¨m dß...
Ph=¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi :
- ChuyÖn nµy qu¶ thËt lµ khã hiÓu !
Trang TiÖp liÒn i :
T
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 16 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 16 9 10 682