Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 17

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C=¬ng
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-323-
Håi thø m(êi bÈy
Kú phong ®ét khëi
h=¬ng TuyÕt Nghi kng nhÞn ®=îc nªn bt miÖng i :
-n l∙o tiÒn i, ng=êi nµy cã ph¶i lµ Cc C«ng Minh kh«ng ?
i ® ra khái mng th× môc quang cña chµng míi nh×n ng=êi trªn tay n
C«ng lµ ai.
Th× ra ng=¬i nÇy t trung niªn ngoµi tø tuÇn nªn tù nhiªn kh«ng ph¶i Chóc
C«ng Minh råi !
Tèng P ng¹c nhiªn kªun :
- qu¸i ! ThËt lµ qu¸i ! T¹i sao y pc l∙o th©u nhi ta mua cho Cc C«ng Minh
l¹i mÆc trªn ng=êi gnÇy ?
n B¸ C«ng th¶ thi thÓ trªn tay xuèng tr=íc cöa hèc i vµ nãi :
- Ng=êi nµy kh«ng ph¶i lµ Cc l∙o qu¸i c!
Hãa ra l∙o còng kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh ngi nµy cã ph¶i Cc C«ng Minh hay
kh«ng, cã v× c¸ch biÖt qu¸ u nªn n C«ng kh«ng thÓ n ®Ých x¸c h×nh m¹o cña
Cc C«ng Minh
Tèng P chau mµy nãi:
- Kh«ng ph¶i, ng=êi nµy n h¬n Cc l∙o qu¸i nh÷ng hai ba cc tuæi th× ®=¬ng
nhnkh«ng ph¶i l∙o ta i !
Ph=¬ng TuyÕt Nghi i :
- Tèng l∙o, y pc nÇydo l∙o mua cho Cc C«ng Minh thËt c?
Tèng P nãi :
- §Ých th©n l∙o phu ®i mua th× tù nhiªn kh«ng thÓ nhÇm råi ! Nh=ng t¹i sao Chóc
l∙o qu¸i kh«ng mÆc mµ ®Ó cho gnÇy mÆc ?
An TiÓunh suy nghÜ mét lóc i nãi :
- V∙n i biÕt i !
Tèng P liÒn hái :
- C« n=¬ng biÕt c¸i g× ?
An TiÓunh mØm ci, i :
- NhÊt ®ÞnhgnÇy ®häc t nghÖ cña Tèng l∙o !
Tèng P ng¹c nhiªn, l∙o i :
- Trém µ ? Kh«ng lÏ c« n=¬ng i gnÇy ®∙ trém y pc cña Cc l∙o qu¸i ?
An TiÓunh i :
- NÕu kh«ng ph¶i thÕ th× t¹i sao y pc cña Cc l∙o l¹i ë trªn ng=¬i g?
P
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 17 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 17 9 10 93