Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 18

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C=¬ng
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-340-
Håi thø m(êi t¸m
l¹i cè h=¬ng
o¾c Minh Phong ®øngn cung t, i:
- Kh«ng d¸m, t¹i h¹ chÝnh lµ Ho¾c Minh phong!
Cc C«ng Minh ci hi hi, i:
-L∙o phu tõng m¹o danh Hoµng tr=ëng l∙o cña quý bang mét lÇn, mong bang chñ c
tr¸ch nhÐ!
Ho¾c Minh Phong i:
- Cc l∙o qu¸ lêi råi!
Cc C«ng Minh ®¶o m¾t nh×n quÇn hïng mét lt i nãi i T©n B¸ C«ng:
-n huynh, Ph=¬ng l∙o ®Ö a nãi lµ ng=¬i ®∙ lªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt ph¶i kh«ng?
n B¸ C«ng i:
- §óng vËy! Sau ®ã l∙o phu ph¸t hn mét thi thÓ, ng=¬i biÕt chuyÖn nµy i c?
Cc C«ng Minh nãi:
- Ph=¬ng l∙o ®Ö ®i råi! Nh=ng ngi ®ã chÕt i XÝch DiÖm Ch=ëng, song kh«ng
ph¶i do l∙o phu h¹ ®éc t...
n B¸ C«ng i:
- L∙o phu còng biÕt kh«ng ph¶i ngi h¹ ®éc t! Víi th=¬ng thÕ cña ng=êi ®ã
luËn, nÕu do ngi xuÊt thñ th× qu¶ thËt khn cho ngi ta ng thÊt väng!
Cc C«ng Minh ng¹c nhn i:
-n huynh nãi vËy nghÜa lµ sao?
n B¸ C«ng ci hi hi, i:
- St ba m=¬i n¨m qua ng=¬i kh«ng ngõng luyÖn ng ®Êy c! L∙o phu kiÓm tra
th=¬ng thÕ ng=êi ®ã th× ph¸t hn ch=ëng lùc ®¸nh chÕt g cßn kÐm h¬n c«ng phu cña
ng=¬i tõ ba m=¬i n¨m tr=íc...
Cc C«ng Minh ci ha ha mét trµng råi i:
- Nhn lùc cña TÇn huynh qunhiªn phi phµm!
n B¸ C«ng i:
- C¸i g× phi phµm. Ch¼ng qua l∙o phu theo nh lý mµ luËn th«i, bÊt cø ng=êi nµo
còng cã thÓ nhËn biÕt ®=îc!
L∙o a t lêi th× Tèng P liÒn i:
- Cc huynh, cã t chuyÖn mµ l∙o th©u nhi ta kh«ng thÕ nµo hiÓu ®=îc!
Cc C«ng Minh hái:
- ChuyÖn ?
H
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 18 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 18 9 10 28