Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi 19

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C=¬ng
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-358-
Håi thø m(êi chÝn
Tam TuyÖt Ngò Yªu
u¸i nh©n nµy cã th©n h×nh cßn lïn h¬n l∙o mËp lïn trong ba ng=êi a ®Õn tr=íc
®ã, ®Çu tãc th× i tung nh= tæ qu¹, y pc nhÇu n¸t cò kû, ch©n kh«ng mang gy,
nÕu l∙o ta kh«ngn töuu vµo lóc nÇy th× cã lÏ ai còng nghÜ l∙o lµ t khÊt c¸i.
Ngoµi ra, An TiÓunh cßn ph¸t hn ra chç bÊt phµm cña l∙o ta, ®ã thÇn quang lÊp
nh nh= tia chíp, khn bÊt kú ngi nµo nÕu nh×n th¼ng vµo còng bÊt gi¸c m thÊy l¹nh
ng=êi. Kh«ng ph¶i cao t m nµo còng luyÖn ®=îc tr=êng hîp song c ph¸t hµn
quang ®Õn bøc ngi, ®iÒu nÇy chøng tá vâ c«ng cña qu¸i nh©n kia ®®¹t ®Õn c¶nh giíi
ho¶ thuÇn thanh råi!
Ph=¬ng TuyÕt Nghi còng nhËn ra ®«i nh∙n thÇn kinh ng=êi cña qu¸i nn nµy, bÊt
gi¸c chµng nghÜ thÇm:
- Ng=êi nµy th©n h×nh qu¸i dÞ nh=ng kh«ng ngê l¹i lµ cao t hm thÊy.
Gi÷a lóc qu¸i nh©n nµy xuÊt hn th× tam nh©n vËt ni chung bµn trong c tr¸i töu
u ®Òu nhÊt lo¹t bn s¾c.
Qu¸i nh©n ®øng i ®Çu cÇu thang quÐt c quang nh×n kh¾p u u t lt, khi
nh×n ®Õn Ph=¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu nh th× bÊt gi¸c l∙o chau mµy. Nh=ng môc
quang a ph¸t hn m nh©n vËt ni chung bµn trong gãc tr¸i th× bçng nhiªn l∙o bËt
ci. Trµng c=êi kh«ng lín nh=ng rÊt nh ng vµ ng dõng l¹i rÊt nhanh, tiÕp theo
giäng i sangng cña qu¸i nh©n:
- Kh¸ l¾m! Xem ra l∙o phu còng kh«ng uæng c«ng, qu¶ nhn c¸c ng=¬i ®Òu ë t¹i Th¸i
B¹ch C¬ töuu nµy...
i ch=a døt th× l∙o ®∙ chËm r¶i cÊt b=íc ®i vÒ phÝa t¸m ng=êi kia.
L∙o mËp lïn trong bänm ng=êi ci nh¹t t tiÕng råi i:
-m ®=îc th× sao nµo?
Qu¸i nh©n ®∙ dõng b=íc c¸ch chçm ngi chõng n¨m th=íc, l∙o ci lín i nãi:
- ThÕ nµo? Ng=¬i vÉn kh«ng hiÓu µ?
L∙o mËp lïn nh=íng ®«i mµy l=ìi m¸c lªn vµ i:
- Giang mç kh«ng hiÓu!
Qu¸i nh©n lín tiÕng i:
- Ng=¬i kh«ng hiÓu thËt ch¨ng?
Lao mËp lïn ci nh¹t, nãi:
- X=a nay Giang mç vµ ngi ch¼ng cã quan hÖ g× nªn tù nhn kh«ng hiÓu ng=¬i
m Giang mç v× chuyÖn !
Qu¸i nh©n c=êi ha ht trµng i nãi:
- Giang Thn HiÓu, x=a nay Thiªn §µi Tam TuyÖt c¸c ng=¬i lu«n an phËn t th=êng
nªn l∙o phu vµ Km ThÇn TrÇn l∙o ®Ö còng kh«ngm c¸c ng=¬i...
Q
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 19 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi 19 9 10 314