Ktl-icon-tai-lieu

Hậu thiên hạc phổ - Hồi kết

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HËu Thn H¹c P Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C=¬ng
Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
-376-
i kÕt
Nguyªn Hung Thä MÖnh
hËp V©n ®¹i s= nghe vËy th× chÊp tay nm phËt hu råi i:
- §Ö tö Thu L©m ®Òu lµ ng=êi xuÊt gia qui phËt th× sao cã thÓ m chuyÖn
« nhôc s= m«n nh= vËy?
Du C«ng HuyÒnn tiÕng:
- Ch=ëng m«n ®¹i s=, phong th= nµy quyÕt kh«ng thÓ tù bay ®Õn trc phËt ®ng ë
b¶o ®n, nÕu ®Ö tö cña quÝ tù kh«ng ph¸t hiÖn t kÎ nµo ®ét nhËp th× tÊt nhn phong th=
nµydo hßa th=îng trong quÝ tù ®Æt vµo ®ã råi!
NhËp V©n ®¹i s= chÊp tay i:
- Qu¶ thËt lµ bÇn t¨ng kng d¸m tin...
n B¸ C«ngnh lïng hõ t tiÕng råi i:
- Kh«ng tin th× cã Ých g× vµo lóc nÇy? ChuyÖn ®∙ ph¬i bµy râ rµng tr=íc m¾t mµ cã thÓ
gi¶ sao?
Cc C«ng Minh tiÕp lêi:
- Ch=ëng m«n ®¹i s=, chuyÖn nµy kng thÓ ngåi ®©y nãi tin hay kh«ng tin, tèt nhÊt
nªn ®iÒu tra xem thö...
NhËp V©n ®¹i s= do t l¸t i i:
- ViÖc nµy...bÇn t¨ng xin tu©n mÖnh!
i ®n l∙o ®Þnh truyÒn nh triÖu tËp ®Ö tö toµn tù ®Ó tra vÊn th× ct nghe ng
P lín tiÕng nãi:
- C¨n bn kh«ng cÇn ®iÒu tra, c sau khi tham gia ®¹i héi m xong th× kh«ng
®iÒu tra còng !
NhËp V©n ®¹i s= vèn kh«ng cã chó ý nªn sau khi nghe Tèng P i th× l∙o chÊp tay,
i:
- NÕu l∙o thÝ c cho r»ng m nh= thÕ tèt h¬n th× l∙o n¹p ®µnh cung kÝnh bÊt nh=
tu©n mÖnh vËy!
n B¸ C«ng tiÕp lêi:
- TÊt nhn m nh= vËy råi! NÕu kh«ng th× e r»ng cßn phÝ thªm mÊy m¹ng ng=êi
n÷a!
i a døt th× ct thÊy tri kh¸ch ®¹i s= Ph¸p Nh©n i vµng ch¹y vµo, h¾n cung
th©n hµnh lÔ i i víi NhËp V©n ®¹i s=:
- Ch=ëng m«n, cã mét vÞ thÝ c tù x=ng chng m«n cña Ng«n Gia m«n ë ThÇn
Ch©u xinu kiÕn!
NhËp V©n ®¹i s= chau mµy i:
n
Hậu thiên hạc phổ - Hồi kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu thiên hạc phổ - Hồi kết - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hậu thiên hạc phổ - Hồi kết 9 10 545