Ktl-icon-tai-lieu

Hãy đặt nàng lên tấm thảm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thêím phaán Lessways ài tiïëp theo. Töi nhêån ra öng
ngay vò àaä thêëy hònh öng trïn baáo chñ: ngûúâi húi thêëp,
traán hoái, möi daây, àöi mùæt sêu sùæc vúái böå löng maây
chöíi xïí rêët thñch húåp vúái con ngûúâi mêîu thûúâng coá mùåt
taåi caác phiïn toâa.
Ngûúâi thûá ba ài keâm bïn öng coá daáng àuáng laâ möåt
quan chûác: mùåt múä, buång phïå chûáng toã coá sûå ùn uöëng
dû thûâa. Ngûúâi thûá tû coân àûáng thêåp thoâ úã ngoaâi cûãa
nïn töi khöng nhòn roä, Salzer lïn tiïëng:
- Chaâo caác baån, mong caác baån luön khoãe maånh. Xin
giúái thiïåu, höm nay coá ngaâi thêím phaán Lessways vaâ
Linkheimer cuâng nhaâ vùn quen biïët M. Strang àïën
thùm viïån. Caác ngaâi seä nïu möåt söë cêu hoãi àïí caác baån
traã lúâi.
Noái àoaån, Salzer quay laåi baão Lessways:
- Ngaâi coá muöën noái gò vúái cêåu Hopper khöng?
Haäy àùåt naâng lïn têëm thaãm hoa 223
ebooks.vdcmedia.com
Hãy đặt nàng lên tấm thảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hãy đặt nàng lên tấm thảm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Hãy đặt nàng lên tấm thảm 9 10 222