Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 1

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
1
Hoài thöù 1
Haàu Giaùm Taäp Phaùt Sinh Bieán Coá
Caùch cöûa ñoâng thaønh Khai Phong chöøng hai möôi daëm coù moät thò traán nhoû goïi laø
Haàu giaùm Taäp
Hoâm aáy trôøi ñaõ xeá chieàu. Nhöõng löông daân töù phía trôû veø thò traán keû gaùnh ngöôøi
ñoäi thaät laø taáp naäp.
Ñoät nhieân, ôû goác taây Baéc vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Haàu giaùm taäp
naèm ngay beân ñöôøng quan ñaïo, khaùch thöông ñi laïi nhö maéc cöûi, caû nhöõng khaùch
kî maõ tôùi ñaây cuõng laø chuyeän thöôøng neân chaúng ai buoàn ñeå yù.
Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät gaàn, maø laø caû moät ñaïi ñoäi, ít ra phaûi coù ñeán hai traêm
nhaân maõ.
Baáy giôø ñaùm löông daân trong thò traán môùi baét ñaàu caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï: Hoï
laïi nghe roõ raøng tieáng voù ngöïa chaïy raát caáp baùch thì ngô ngaùc nhìn nhau töï hoûi:
-Phaûi chaêng ñaây laø quan quaân?
Coù ngöôøi noùi:
-Chuùng mình mau traùnh ra keûo binh maõ quan quaân löôùt qua seõ bò xoâ ngaõ, duø coù
maát maïng cuõng chaúng bieát hoûi vaøo ñaâu.
Ñoät nhieân laïi nghe nhöõng hoài coøi xen laãn vaøo tieáng voù ngöïa. Nhöõng hoài coøi naøy
töïa hoà ñoâng goïi taây thöa, nam xöôùng baéc hoïa. Hieån nhieân boán maët taùm phöông ñeàu
coù tieáng coøi. Haàu gíam taäp döôøng nhö ñaõ bò bao vaây
Moïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Boïn ngöôøi coù kieán thöùc hôn laïi phoûng ñoaùn:
-Phaûi chaêng ñaây laø cöôøng ñaïo?
Trong tieäm taïp hoaù Haø An, moät ngöôøi taøi coâng leø löôõi noùi:
-UÙi chaø ! Mình chæ sôï maáy “Ñaïi ca” ñoù thoâi!
Chuû quaùn hoï Vöông saéc maët taùi meùt dô caùnh tay run run leân töôûng chöøng nhö
muoán ñaäp xuoáng ñaàu anh taøi coângvöøa roài. Haén quaùt leân:
-Meï kieáp! Ngöôi noùi caùi gì maø “ñaïi ca” vôùi “tieåu ca”? Ngöôi lieäu maø töø töø caùi
mieäng thì caùc vò ñaïi gia tôùi ñaây may ra caùi maïng choù cheát cuûa ngöôi…. Môùi khoâng
ñeán noåi bò uoång töû. Hôn nöõa, ban ngaøy ban maët theá naøy laøm gì coù chuyeän ñoù? Trôøi
ôi! Chaéc laø coù chuyeän gì roài…
Nöûa caâu sau haén laïc haún gioïng ñi roài haù hoác ra nhöng khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa.
Boãng thaáy meù ñoâng ñaàu thò traán coù boán naêm con ngöïa chaïy tôùi. Nhöng ngöôøi
cöôõi ngöïa toaøn maëc aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù, tay caàm cöông ñao saùng loaùng. Chuùng
lôùn tieáng hoâ:
-Naøy caùc anh em! Ai ôû ñaâu phaûi ñöùng yeân ñoù khoâng ñöôïc nhuùc nhích. Heã ai cuïc
cöïa thì ñöøng traùch nhöõng löôõi ñao khoâng coù maét.
Hiệp Khách Hành - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 1 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 1 9 10 860