Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 10

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
83
HOÀI THÖÙ MÖÔØI
CAÛM LOØNG TRI KYÛ TAËNG HÌNH NHAÂN
Ñaïi Bi laõo nhaân baûn tính coå laäu neân trong ñôøi laõo ít gaëp baïn tri kyû. Baây giôø laõo
thaáy gaõ thieáu nieân naøy vôùi mình chöa töøng quen bieát, maø quyeát taâm lieàu maïng ñeå
hoä veä cho mình, nhaát laø gaõ chaúng hieåu chuùt voõ coâng naøo thì trong loøng laõo xieát bao
caûm kích ! Laõo lieàn noùi:
-Chuù em ôi ! Chuù lieàu mình vôùi hoï thì chæ uoång maø thoâi. Trình moã ñaõ ñeán tuoåi
giaø maø coøn ñöôïc keát giao baèng höõu vôùi chuù em thì ñôøi ta thaät khoâng phaûi laø uoång
phí. Chuù em neân traùnh ñi thoâi. Ta duø nhaém maét xuoáng suoái vaøng cuõng vaãn ghi nhôù
trong loøng coù ngöôøi baïn nhoû.
Gaõ aên xin nghe laõo noùi nhöõng gì ñôøi ta chaúng uoång phí, gaõ chaúng hieåu ra sao heát.
Gaõ thaáy laõo thuùc giuïc mình traùnh ñi lieàn lôùn tieáng noùi:
-Laõo baù laø ngöôøi toát, chaùu quyeát khoâng ñeå boïn ngöôøi xaáu naøy gieát cheát laõo baù.
Trong boïn ba ngöôøi kia thì gaõ cao ngheäu laø ngöôøi tinh minh hôn heát, gaõ nghó
thaàm:
-Thaèng nhoû naøy thaät laø kyø quaùi, mình chaúng hieåu ngöôøi ñöùng nuùp sau goác caây
kia coù phaûi laø Taï Yeân Khaùch hay khoâng, nhöng mình cuõng chaúng neân keát theâm
nhieàu moái oan cöøu. Nhöng neáu vì thaèng loûi con môùi noùi coù maáy caâu maø mình ñaõ boû
qua thì chaêng hoùa ra Bang Tröôøng Laïc mình heå thaáy ngöôøi laø sôï ö ?
Gaõ nghó vaäy lieàn giô thanh quyû ñaàu ñao leân baûo gaõ aên xin:
-Naøy thaèng nhoû kia ! Baây giôø ta tæ thí vôùi mi. Ta cheùm luoân 36 ñao neáu mi vaãn
ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích thì ta môùi chòu phuïc. Neáu mi sôï cheát thì cuùt ñi laø hôn,
chöù ñöøng böôùng bænh voâ ích.
Gaõ aên xin ñaùp:
-Ngöôi cheùm ñeán 36 ñao lieàn thì ai maø khoâng sôï ?
Gaõ cao ngheäu cöôøi noùi:
-Ngöôi bieát sôï theá laø phaûi. Vaäy thì mi traùnh ñi !
Gaõ aên xin noùi:
-Trong loøng ta tuy sôï thieät nhöng ta khoâng chòu boû ñi ñaâu.
Gaõ cao ngheäu giô ngoùn tay caùi leân noùi:
-Naøy ! Mi coù gioûi thì haõy coi löôõi ñao cuûa ta ñaây !
Veùo moät tieáng ! Thanh ñao hôùt qua ñænh ñaàu gaõ aên xin.
Taï Yeân Khaùch ñöùng sau goác caây nhìn ra raát roõ. Laõo thaáy gaõ cao ngheäu vung löôõi
ñao phaït ngang. Theá ñao nheï nhaøng voâ cuøng, gaõ chæ duøng kình löïc ôû coå tay ñeå ra
Hiệp Khách Hành - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 10 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 10 9 10 777