Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 11

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
93
HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT
RAÉP MÖU SAÂU TRUYEÀN THUÏ VOÕ COÂNG
Taï Yeân Khaùch thaáy chaøng thieáu nieân ít khi noùi chuyeän thì khoâng khoûi ngaám
ngaàm saàu muoän. Laõo nghó buïng:
-Neáu vuï naøy mình chaúng giaûi quyeát sôùm thì moái lo taâm phuùc khoâng theå naøo côûi
môû ñöôïc. Moät ngaøy kia coù keû ñoái ñaàu vôùi mình xuùi giuïc gaõ yeâu caàu mình töï pheá boû
voõ coâng, hoaëc töï chaët chaân tay, ñeå thaønh ngöôøi taøn pheá thì thaät laø nguy cho mình.
Coù theå gaõ yeâu caàu mình chung thaân khoâng ñöôïc rôøi khoûi nuùi Ma Thieân Laõnh, theá
thì Taï Yeân Khaùch naøy seõ thaønh moät teân tuø giam loûng ôû choán hoang sôn vaø cuoäc ñôøi
coøn chi höùng thuù nöõa ?
Tuy Taï Yeân Khaùch laø ngöôøi thoâng minh, laém möu nhieàu trí maø nghó maõi vaãn
khoâng ra keá hoaïch gì. Trong loøng laõo buoàn böïc voâ cuøng.
Moät hoâm trôøi ñaõ xeá chieàu, Taï Yeân Khaùch hai tay chaép sau löng löõng thöõng thaû
böôùc trong moät khu röøng raäm. Laõo chôït thaáy chaøng thieáu nieân ñang ñöùng töïa löng
vaøo moät khoái ñaù, veû maët töôi cöôøi hôùn hôû nhìn vaät gì treân taûng ñaù.
Taï Yeân Khaùch chuù yù nhìn kyû laïi thì ra ñoù laø möôøi taùm pho töôïng nhoû xíu maø Ñaïi
Bi laõo nhaân ñaõ cho chaøng.
Chaøng thieáu nieân ñeå moãi pho töôïng moät choå. Coù luùc chaøng baøy nhöõng pho töôïng
naøy thaønh ñoäi nguõ, coù luùc baøy thaønh traän theá ñaùnh nhau. Chaøng nhìn ngaém ra chieàu
thích thuù laém.
Taï Yeân Khaùch nhôø coù caëp maét tinh nhueä neân ngoù thaáy caû nhöõng töôïng ñaát naøy
treân mình veõ ñaày chaám ñen vaø nhöõng ñöôøng chæ ñoû. Laõo lieàn tieán gaàn laïi maáy böôùc
ñeå nhìn kyõ thì quaû nhieân ñuùng nhö ñieàu laõo ñaõ döï ñoaùn. Nhöõng chaám ñen laø caùc ñaïi
huyeät trong ngöôøi, coøn nhöõng ñöôøng chæ ñoû laø kinh maïch veà ñöôøng loái vaän noäi
coâng.
Taï Yeân Khaùch laåm baåm:
-Ngaøy tröôùc Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ cuøng ta tyû thí ôû treân nuùi Baéc mang thì laõo chæ coù
chöôûng phaùp maõnh lieät vaø pheùp caàm naõ thaàn toác bieán aûo phi thöôøng. Cuoäc tyû ñaáu
keùo daøi chöøng moät giôø roài sau laõo bò thua nöûa chieâu vì moân “Naùt haïc coâng” cuûa ta.
Laõo ñaønh ruùt lui khoâng ñaáu nöõa. Voõ coâng laõo tuy cao thaâm, nhöng chæ sôû tröôøng veà
moân ngoaïi gia coâng phu. Vaäy nhöõng töôïng ñaát veõ hình noäi coâng trong thaân theå naøy
coù ra chaêng nöõa cuõng chæ noâng caïn chaúng boû laøm troø cöôøi cho nhöõng tay noäi gia
thaâm haäu maø thoâi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 11 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 11 9 10 904