Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 12

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
102
HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI
BANG TRÖÔØNG LAÏC VIEÁNG MA THIEÂN LAÕNH
Chaøng thieáu nieân ôû teân Ma Thieân Laõnh khoâng bò vieäc gì laøm cho phaûi phaân taâm.
Ngoaïi tröø nhöõng luùc saên choàn ñuoåi thoû, kieám cuûi naáu aên, chaøng laïi ñem heát taâm trí
vaøo vieäc luyeän coâng ñeå tieâu dieät thôøi giôø.
Thaám thoaùt ñaõ ñöôïc hai naêm, moân Vieâm vieâm coâng chaøng luyeän ñaõ thaønh töïu
moät caùch myõ maõn, sôû dó chaøng thaønh coâng mau choùng nhö vaäy laø nhôø ôû trí thoâng
minh vaø tính caàn maãn maø ra.
Maët khaùc, Taï Yeân Khaùch cuõng muoán coá coâng truyeàn daïy cho chaøng ñeán möïc
töông ñöông vôùi coâng phu “Haøn yù mieân chöôûng” maø chaøng ñaõ luyeän töø tröôùc ôû
Ñinh Baát Töù. Laõo nghó raèng:
-Gaõ caøng choùng thaønh töïu veà moân Vieâm vieâm coâng thì caøng choùng cheát hay bò teâ
lieät vaø mình seõ ñöôïc thoaùt nôï.
Taï Yeân Khaùch hoài ba möôi tuoåi ñaõ gaëp phaûi moät vieäc raát böïc mình neân leân aån
treân Ma Thieân Laõnh. Töø ngaøy leân ñoù, laõo raát ít qua laïi giang hoà.
Maáy naêm nay, moãi khi laõo nghó tôùi Ñinh Baát Töù, moät teân cao thuû ñaày loøng taø aùc,
ôû trong boùng toái ngaám ngaàm tìm keá haïi mình thì suoát ngaøy suoát ñeâm chaúng moät
phaân khaéc naøo laø laõo khoâng nghó tôùi caùi nguy haïi ñang chôø ñôïi mình.
Ngoaøi nhöõng luùc khoå luyeän coâng phu cuûa baûn moân, laõo laïi luyeän theâm nhöõng
moân quyeàn phaùp vaø chöôûng phaùp chuyeân ñeå khaéc cheá noäi coâng aâm haøn. Quanh
naêm khoâng moät ngaøy giôø naøo laø laõo cheånh maûng vieäc tu luyeän. Laõo thaáy moân
Vieâm vieâm coâng cuûa chaøng thieáu nieân saép thaønh töïu maø coâng löïc chaøng taán tôùi raát
nhieàu, so vôùi ngaøy môùi gaëp chaøng thaät khaùc nhau moät trôøi moät vöïc.
Moät hoâm, môùi saùng tinh söông, Taï Yeân Khaùch trôû daäy thaáy chaøng thieáu nieân
ñang ngoài xeáp baèng ôû meù ñoâng ñænh nuùi höôùng maët nhìn aùnh thieân döông ñeå luyeän
coâng. Laõo thaáy nöûa ñænh ñaàu beân phaûi chaøng coù luoàng baïch khí li ti boác leân. Ñoù
chính laø hieän töôïng cuûa noäi löïc ñaõ thaønh hoûa haäu.
Baát giaùc laõo kheõ gaät ñaàu, buïng baûo daï:
-Thaèng loûi con ! Mi ñaõ gaàn xuoáng tôùi quyû moân quan roài ñoù !
Taï Yeân Khaùch bieát raèng cuoäc luyeän coâng naøy cuûa chaøng phaûi lieân tuïc cho tôùi
quaù ngoï ñeå maët trôøi ñi qua ñænh ñaàu môùi coù theå ngöøng laïi ñöôïc. Laõo lieàn thi trieån
khinh coâng ñi ñeán moät khu röøng tuøng phía sau ñænh nuùi.
Luùc naøy söông muø buoåi saùng chöa tan. Trong röøng bao phuû moät laøn khoâng khí
thanh taân. Taï Yeân Khaùch hít maïnh moät hôi chaân khí roài töø töø nhaû ra. Ñoät nhieân laõo
giô baøn tay traùi veà phía tröôùc, tay höõu phoùng chöôûng ra. Chöôûng löïc tôùi ñaâu ngöôøi
Hiệp Khách Hành - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 12 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 12 9 10 422