Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 14

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
119
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN
TÖÔÛNG THIEÁU GIA TOAN BAØI GHEÏO NGUYEÄT
Chaøng thieáu nieân gaéng göôïng choáng ñôõ ñöôïc chöøng nöûa giôø roài meâ ñi khoâng bieát
gì nöõa. Chaøng ôû trong tình traïng meâ man khoâng bieát ñaõ bao laâu. Toaøn thaân noùng
nhö laø löûa, moà hoâi thoaùt ra ñaàm ñìa, mieäng raùo moâi khoâ. Sau luùc noùng laïi ñeán côn
laïnh. Trong caùc kinh maïch, töôûng chöøng nhö huyeát dòch ñoùng laïi thaønh baêng.
Chaøng thieáu nieân cöù luaân löu nhö vaäy heát côn noùng laïi ñeán côn laïnh, heát laïnh roài
laïi noùng ran.
Trong luùc mô maøng, chaøng thaáy ñuû haïng ngöôøi, trai coù, gaùi coù, xaáu coù, ñeïp coù,
qua laïi tröôùc maét chaøng, noùi naêng vôùi chaøng. Nhöng chaøng chaúng nghe thaáy ai noùi
moät caâu naøo. Chaøng muoán keâu eân maø khoâng sao thoát ra lôøi ñöôïc.
Coù luùc chaøng thieáu nieân thaáy tröôùc maét saùng loøa coù luùc töôûng chöøng nhö toái ñen.
Coù luùc laïi töïa nhö ngöôøi beân caïnh ñang aên uoáng gì, ñöôïc mieáng ngon thì veû maët
töôi cöôøi, maø uoáng phaûi ñoà cay ñaéng thì nhaên maët laïi.
Chaøng thieáu nieân ôû trong tình traïn mung lung nhö vaäy khoâng bieát ñaõ maáy ngaøy.
Moät hoâm chaøng caûm thaáy traùn maùt röôïi, muõi ngöûi thaáy muøi thôm. Chaøng töø töø môû
maét ra. Ñaàu tieân chaøng nhìn thaáy moät caây hoàng chuùc ñang chaùy, ngoïn löûa rung
rinh.
Roài chaøng laïi nghe thaáy moät thanh aâm raát nhoû loït vaøo tai mình:
-Coâng töû tænh laïi roài ö ?
Chaøng thieáu nieân ñöa maét nhìn veà phía phaùt ra thanh aâm thì thaáy moät thieáu nöõ
chöøng möôøi baûy möôøi taùm tuoåi. Naøng maëc aùo maøu xanh laït. Maët naøng hình traùi
xoan, naøng mæm cöôøi heù hai haøm raêng traéng nhö ngoïc kheõ noùi:
-Coâng töû coøn choã naøo khoù chòu nöõa khoâng ?
Chaøng thieáu nieân oân laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Chaøng nhôù roõ mình ñang ôû treân
nuùi Ma Thieân Laõnh luyeän coâng thì ñoät nhieân nöûa ngöôøi phaùt nhieät noùng nhö löûa
coøn nöûa ngöôøi laïi laïnh nhö baêng, roài chaøng meâ man khoâng bieát gì nöõa. Baây giôø hoài
tænh thì ñoät nhieân thaáy thieáu nöõ naøy xuaát hieän. Chaøng laåm baåm:
-Ta … ta …
Chaøng phaùt giaùc ra mình ñang naèm treân moät caùi giöôøng eâm aám laïi coù chaên ñaép
treân ngöôøi. Chaøng toan ngoài daäy, nhöng vöøa cöïa mình thì töù chi cuøng khaép mình
maåy töïa nhö bò traêm nghìn kim ñaâm vaøo ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng khoâng nhòn döôïc
la leân:
-Uùi chao !
Hiệp Khách Hành - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 14 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 14 9 10 394