Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 15

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
129
HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM
BÒ AÙM SAÙT MAØ RA KHOÛI BÒNH
Thò Kieám nghó vaäy lieàn laáy hoäp goã ra noùi:
-Phaûi chaêng thieáu gia noùi hình nhaân ñoù laø nhöõng thöù naøy?
Chaøng thieáu nieân ñaùp:
-Phaûi roài! Hình nhaân ñaây roài coøn laõo baù ñi ñaâu? Laõo baù ñi töø luùc naøo?
Thò Kieám hoûi laïi:
-Coù laõo baù naøo ñaâu?
Chaøng thieáu nieân ñaùp:
-Laõo baù laø laõo baù chöù coøn laõo baù naøo? Danh hieäu laõo baù laø Ma Thieân cö só.
Thò Kieám chaúng hieåu maáy veà nhöõng nhaân vaät trong voõ laâm. Ma Thieân cö só Taï
Yeân Khaùch laø nhaân vaät löøng laãy tieáng taêm treân choán giang hoà maø aû cuõng khoâng
hay. AÛ ñaùp:
-Thieáu gia ! Xem chöøng thieáu gia ñaõ tænh taùo laïi moät chuùt. Nhöõng vieäc ngaøy
tröôùc thieáu gia chöa nhôù ra ñöôïc thì haõy taïm ñeå ñaáy. Baây giôø trôøi haõy coøn khuya,
thieáu gia haõy nguû ñi moät luùc nöõa. Hôõi oâi! Thöïc ra thì nhöõng vieäc ngaøy tröôùc thieáu
gia queân heát ñi caøng hay.
AÛ noùi xong keùo chaên ñaép cho chaøng, toan thu doïn ñoà vaät ñeå ra khoûi phoøng.
Chaøng thieáu nieân goïi giaät laïi hoûi:
-Thò Kieám tæ nöông! Taïi sao tieåu ñeä khoâng nhôù laïi nhöõng vieäc ngaøy tröôùc caøng
hay ?
Thò Kieám ngaäp ngöøng ñaùp:
-Nhöõng vieäc ngaøy tröôùc cuûa thieáu gia…
AÛ noùi dôû dang roài ngöøng laïi cuùi ñaàu xuoáng böôùc mau ra khoûi phoøng.
Chaøng thieáu nieân trong daï raát hoang mang. Duø chaøng suy nghó ñeán ñaâu cuõng
chaúng hieåu gì heát.
Thænh thoaûng chaøng laïi nghe beân ngoaøi coù tieáng moû coác coác roài tieáp ñeán nhöõng
tieáng thanh la leng beng. Chaøng khoâng bieát ñaây laø daáu hieäu canh phoøng, laïi nghó
raèng nöõa ñeâm roài maø hoï coøn khua chuoâng goõ moû ñeå giôõn chôi.
Ñoät nhieân, huyeät Thöông döông ôû ngoùn tay troû beân phaûi noùng ran. Moät luoàng
nhieät khí töø ngoùn tay truyeàn qua coå tay, caùnh tay, raàn raàn chaïy leân. Chaøng kinh haõi
la thaàm:
-Nguy roài!
Ñoàng thôøi huyeät Duõng toaøn ôû loøng baøn chaân beân traùi laïi phaùt laïnh thaáu xöông.
Hiệp Khách Hành - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 15 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 15 9 10 475