Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 16

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
137
HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU
LA HAÙN PHUÏC MA THAÀN COÂNG
Boái Haûi Thaïch thaáy neùt maët bang chuùa khaùc laï thì trong buïng vaãn baên khaên lo
laéng. Y lieàn vöôn tay ra noùi:
-Xin bang chuùa ñöa tay cho taïi haï chuaån maïch laïi coi.
Chaøng thieáu nieân ngoan ngoaõn giô tay ra cho y baét maïch.
Boái Haûi Thaïch vöøa ñaët ba ñaàu ngoùn tay leân coå tay chaøng thieáu nieân thì ñoät nhieân
caùnh tay y run leân, caû nöûa ngöôøi bò teâ choàn. Ba ñaàu ngoùn tay bò haát maïnh ra.
Boái Haûi Thaïch giaät mình kinh haõi, nhöng neùt maët loä veû vui möøng. Y noùi:
-Kính möøng bang chuùa ! Thaàn coâng caùi theá cuûa bang chuùa ñaõ luyeän ñeán nôi ñeán
choán roài.
Chaøng thieáu nieân vaãn chaúng hieåu Boái Haûi Thaïch noùi theá laø nghóa laøm sao ?
Chaøng ngô ngaùc hoûi :
-Caùi gì … maø caùi theá thaàn coâng ?
Boái Haûi Thaïch nghe chaøng hoûi vaäy thì laïi nghó ngay ra Bang chuùa khoâng muoán
tieát loä thaàn coâng caùi theá cuûa y cho ngöôøi ngoaøi hay bieát, y khoâng daùm nhaéc laïi nöõa,
lieàn noùi chöõa ngay:
-Daï daï ! Thuoäc haï noùi höôu noùi vöôïn. Xin bang chuùa mieãn toäi cho !
Roài y khom löng thi leã voäi vaõ ra khoûi phoøng.
Moät luùc sau, quaàn haøo ruùt lui heát. Trong phoøng chæ coøn laïi Tir6eûn Phi vaø Thò
Kieám.
Trieån Phi bò troïng thöông, nhöng moïi ngöôøi khoâng bieát Bang chuùa ñònh xöû trí vôùi
gaõ ra sao ? Bang chuùa ñaõ khoâng coù hieäu leänh, hoï ñaønh ñeå maëc gaõ ôû laïi trong
phoøng, khoâng ai daùm ñôõ gaõ ra ngoaøi ñeå ñieàu trò.
Trieån Phi vöøa bò gaõy tay vöøa bò noäi thöông, gaõ ñau ñôùn voâ cuøng, moà hoâi traùn toaùt
ra ñaàm ñìa. Gaõ thaáy moïi ngöôøi lui ra caû roài thì caêm haän nghieán raêng noùi:
-Mi muoán haønh haï ta phaûi khoâng ? Vaäy mi haï thuû mau ñi ! Neáu Trieån moã maø môû
mieäng van xin mi moät caâu thì khoâng phaûi laø haûo haùn.
Chaøng thieáu nieân laáy laøm kyø hoûi:
-Ta haønh haï ngöôi laøm chi ? Höø ! Caùnh tay ngöôi gaõy roài caàn phaûi tieáp laïi môùi
ñöôïc. Tröôùc kia con a Hoaøng cuûa ta töø söôøn nuùi ngaõ laên xuoáng hoá bò gaõy chaân.
Chính ta ñaõ tieáp cho noù ñaáy.
Nguyeân chaøng thieáu nieân laø ngöôøi tö chaát thoâng minh raát möïc. Hai meï con
chaøng aån laùnh treân choán röøng hoang. Baát luaän vieäc gì chaøng cuõng phaûi ra tay laøm
laáy. Vì theá maø chaøng coøn nhoû tuoåi, song caùc vieäc troàng rau naáu côm, vaën thöøng ñan
Hiệp Khách Hành - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 16 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 16 9 10 309