Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 17

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
146
HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY
THAÏCH PHAÙ THIEÂN HOÛI KEÁ NOÂ TYØ
Chaøng thieáu nieân ñöôïc trôøi phuù cho tö chaát thoâng tueä khaùc thöôøng laïi may ôû choã
suoát ñôøi ôû choán thaâm sôn khoâng bieát gì ñeán vieäc theá tuïc, vì vaäy maø tính tình khoâng
chaát cuõng phaûi chaát phaùc, bôûi vì chaøng khoâng ñuïng chaïm vôùi ai. Ñoù laø moät tö caùch
caên baûn raát thích hôïp ñeå tu luyeän moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng.
Caùi may thöù hai laø luùc chaøng ñöôïc ngöôøi ta nhaäm laàm laø bang chuùa bang Tröôøng
Laïc thì phaùt hieän ra ngay yeáu quyeát veà moân thaàn coâng naøy. Vaøo ñòa vò moät ngöôøi
laøm bang chuùa ñaõ laâu thì tai maét taát bò tieâm nhieãm nhöõng thanh saéc chung quanh
quyeán ruõ roài ñöa ñeán nhöõng haønh ñoäng saùt phaït ñeå tranh giaønh danh voïng hoaëc
quyeàn lôïi. Baûn tính con ngöôøi ñaõ maát chaát thuaàn phaùt môùi ñem möôøi taùm pho töôïng
La Haùn naøy ra maø luyeän thaàn coâng thì chaúng nhöõng voâ ích maø coøn coù haïi gheâ gôùm
nöõa laø khaùc.
Ta neân bieát raèng vò cao taêng luùc saùng laäp moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng ñaõ
nghó ngay ñeán ngöôøi ñôøi hieám coù nhaân taøi ñuû caû hai maët thoâng minh vaø chaát phaùc
neân beân ngoaøi töôïng La haùn ñaép theâm mm oät lôùp ñaát thoa phaán vaø veõ cô caáu caùch
luyeän noäi coâng nhaäp moân chính phaùi cuûa phaùi Thieáu Laâm ñeå ngöôøi ñôøi sau khi nhìn
thaáy nhöõng pho töôïng La Haùn beân trong. Vò cao taêng ñoù e raèng nhöõng ngöôøi khoâng
töï löôïng söùc mình cöù thaáy voõ coâng laø luyeän taäp böøa baõi ñeå ñeán noãi maát maïng.
Ñaûo chuùa ñaûo Baïch Kình laø Ñaïi Bi laõo nhaân bieát raèng möôøi taùm hình nhaân naøy
laø vaät chí baûo cuûa phaùi Thieáu Laâm, laõo phaûi toán bao nhieâu taâm huyeát môùi laáy ñöôïc.
Hình nhaân vaøo tay roài maø laõo chaúng bieát noù quyù baùu choã naøo, tuy laõo ñaõ maát bao
nhieâu naêm thaùng ñeå nghieân cöùu maø vaãn khoâng tìm ra ñöôïc chuùt manh moái naøo.
Ta laïi neân bieát raèng Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ bieát ñaây laø moät thöù dò baûo thì dó nhieân
laõo giöõ raát caån thaän khoâng daùm suy suyeãn chuùt naøo. Nhöng lôùp boät sôn phaán beân
ngoaøi khoâng vôõ naùt thì töôïng La Haùn baèng goã beân trong laïi khoâng loä ra. Theá laø Ñaïi
Bi laõo nhaân cho ñeán luùc cheát vaãn chöa roõ choã huyeàn bí aûo dieäu cuûa pho töôïng naøy.
Thöïc ra chaúng nhöõng moät mình Ñaïi Bi laõo nhaân maø thoâi, caû möôøi hai ngöôøi khaùc
töø thaàn taêng phaùi Thieáu Laâm trôû xuoáng cuõng ñaõ qua tay. Ai naáy ñeàu moät möïc gia
coâng gìn giöõ raát caån thaän, roài ruùt cuïc möôøi hai ngöôøi naøy cuõng oâm moái hoaøi nghi
ñem xuoáng tuyeàn ñaøi.
Chaøng thieáu nieân trong ngöôøi ñaõ aâm döông hoøa hôïp, thuûy hoûa giao thoâng vaø noäi
löïc cöïc kyø thaâm haäu. Baây giôø chaøng ñem noäi löïc vaän theo nhöõng ñöôøng ñaõ ñònh
thaønh ra bao nhieâu nhöõng choã ngöng treä ñeàu ñöôïc ñaõ thoâng heát. Chaøng vaän duïng
theo ñuùng ñöôøng loái veõ treân töôïng La Haùn ba löôït roài nhaém maét laïi khoâng caàn nhìn
Hiệp Khách Hành - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 17 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 17 9 10 446