Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 19

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
163
HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN
THIEÁU NÖÕ MAËC AÙO MAØU LUÏC LAØ AI ?
Thaïch Phaù Thieân trong loøng vaãn thaéc maéc veà nhöõng vaán ñeà : Taïi sao Hoa Vaïn
Töû laïi bò Traàn Höông chuû baét giam vaøo nhaø lao? Vì leõ gì naøng toan gieát mình ?
Chaøng chôø Thò Kieám trôû vaøo ñeå hoûi aû thì chôït nghe ngöôøi gaùc cöûa ngoaøi leân
tieáng:
-Boái tieân sinh ñaõ ñeán.
Thaïch Phaù Thieân trong daï möøng thaàm, voäi ñi ra nhaø saûnh ñöôøng.
Vöøa thaáy Boái Haûi Thaïch chaøng ñaõ noùi ngay:
-Boái tieân Sinh ! Vöøa xaûy ra moät vieäc raát kyø laï.
Roài chaøng ñem vuï gaëp Hoa Vaïn Töû ra keå laïi moät löôït.
Boái Haûi Thaïch nghe ñoaïn gaät ñaàu. Y khoâng baøy toû yù kieán gì veà vuï Hoa Vaïn Töû,
trònh troïng noùi ngay:
-Traàn Höông ccchuû ôû Sö oai ñöôøng tröôùc nay vôùi bang chuùa heát loøng kính caån,
moät daï trung thaønh. Y laïi laø ngöôøi coù coâng lôùn vôùi baûn bang. Xin Bang chuùa roäng
löôïng tha maïng cho Y.
Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi :
-Tha maïng cho y ö ? Y laøm sao laïi tha maïng?. Y laø ngöôøi toát laém maø! Boái tieân
Sinh ! Neáu y coù maéc bònh gì thì tieân sinh cöùu chöõa cho y nheù !
Boái Haûi Thaïch caû möøng xaù daøi noùi:
-Ña taï Bang chuùa coù daï khoan hoàng.
Y nghó buïng:
-Bang chuùa noåi tieáng laø ngöôøi khaéc nghieät, ít khi thi aân cho ngöôøi. Y ñaõ xöû töû ai
thì chaúng maáy khi laïi aân xaù cho ngöôøi ñoù. Böõa nay y chòu phaù leà luaät tha Traàn
Xung Chi ñuû chöùng toû y raát neå maët mình.
Boái Haûi Thaïch taï ôn xong laät ñaät ruùt lui.
Nguyeân Traàn Xung Chi cuøng Hoa Vaïn Töû chia tay nhau roài lieàn ñeán tìm Boái Haûi
Thaïch Nhôø y naên næ Thaïch Bang chuùa tha maïng cho mình cuøng laø xin thuoác giaûi
ñoäc.
Boái Haûi Thaïch ñaõ coù moân " Vaïn linh giaûi ñoäc ñan" coù theå tieâu tröø ñöôïc baùch ñoäc.
Y chæ caàn Bang chuùa gaät ñaàu moät caùi thì vieäc giaûi ñoäc deã nhö trôû baøn tay. Y vaãn lo
laéng Thaïch bang chuùa khoâng phaûi laø ngöôøi deã daøng khoan thöù cho ai. Khoâng ngôø
böõa nay, y vöøa môû mieâng xin ñaõ ñöôïc bang chuùa tha maïng cho Traàn Xung Chi. Y
raát laáy laøm sung söôùng vì ñaõ cöùu ñöôïc baïn höõu laïi ñöôïc moät phaàn thöïc löïc cho baûn
bang ñeå ñoái phoù vôùi nhöng hoaï hoaïch saép xaûy ra.
Hiệp Khách Hành - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 19 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 19 9 10 549