Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 21

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
186
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT
NÖÛA ÑEÂM HAÛI THAÏCH TAÀM BANG CHUÙA
Luùc aáy traêng toû chieáu xeá veà taây, nhöõng boâng hoa ngoaøi löông ñình in boùng cheânh
cheách daøi thöôøn thöôït. Ngoïn gioù hiu hiu lay ñoäng ñaàu caønh. Caây ñu caïnh löông
ñình cuõng ñöa qua ñöa laïi.
Thaïch Phaù Thieân ñöa tay sôø vaøo veát seïo ñaàu vai maø suy nghó mung lung döôøng
nhö ñeå coá nhôù laïi xem vì ñaâu maø coù.
Boãng nghe tieáng böôùc chaân soät soaït töø ngoaøi ñi vaøo. Hai thieáu phuï trung nieân
ñang thoaên thoaét theo loái ñi caïnh nhöõng luoáng hoa tieán vaøo tröôùc löông ñình.
Hai muï nghieâng mình thi leã, mieäng tuûm tæm cöôøi noùi:
-Môøi Taân quan nhaân vaøo noäi ñöôøng thay aùo.
Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc khoâng hieåu thay aùo ñeå laøm gì nhöng cuõng ñi theo
Quan vöôøn hoa, ba ngöôøi men theo doïc bôø ao sen, roài xuyeân qua moät daõy haønh
lang nöõa môùi ñeán moät gian phoøng chaùi höõu. Trong gian phoøng ñaõ ñaët saün moät boàn
nöôùc noùng. Caïnh boàn nöôùc treo saün moät ñoâi khaên taém.
Moät thieáu phuï cöôøi noùi:
-Môøi Taân quan nhaân taém röûa ñi. Laõo gia baûo vì thôøi gian caáp baùch, khoâng kòp
chuaån bò aùo môùi. Vaäy taân quan nhaân duøng taïm quaàn aùo cuûa mình cuõng ñöôïc.
Hai thieáu phuï noùi xong cöôøi khuùc khích lui ra khoûi phoøng kheùp cöûa laïi.
Thaïch Phaù Thieân ngaån ngöôøi ra nghó thaàm:
-Roõ raøng mình laø Caàu taïp Chuûng maø sao laïi bieán thaønh Thaïch bang chuùa? Ñinh
Ñang keâu mình baèng Thieân ca. Vaøo tôùi quaùn löông ñình thì Ñinh laõo gia goïi mình
baèng taân lang. Baây giôø hai muï naøy laïi xöng hoâ laø taân quan nhaân, thì coøn trôøi naøo
hieåu ñöôïc.
Sau chaøng töï nhuû:
-Thoâi ñaønh tôùi ñaâu hay tôùi ñoù. Xem chöøng Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Ñang ñoái vôùi
mình chaúng coù taâm ñòa gì ñoäc aùc, mình baát taát lo ngaïi laøm chi.
Boàn nöôùc noùng ñöa muøi thôm leân muõi, Thaïch Phaù Thieân chaúng caàn suy nghó
nöõa, côûi quaàn aùo ra ngoài vaøo trong boàn taém röûa, kyø coï saïch heát caùu gheùt trong
mình.
Chaøng caûm thaáy tinh thaàn thoaûi maøi deã chòu.
Thaïch Phaù Thieân vöøa maëc quaøn aùo xong thì nghe coù tieáng moät ngöôøi ñaøn oâng
goïi:
-Môøi Taân quan nhaân leân nhaø laøm leã baùi thieân ñòa.
Hiệp Khách Hành - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 21 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 21 9 10 387