Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 22

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
195
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI HAI
HOÅ MAÕNH ÑÖÔØNG HOÄI KIEÁN QUAÀN HUØNG
Boái Haûi Thaïch nghó vaäy lieàn noùi:
-Theo thieån yù cuûa thuoäc haï thì bang chuùa neân thaân haønh quay veà gaëp maáy nhaân
vaät phaùi Tuyeát Sôn laø hay hôn caû. Thuoäc haï thieát nghó ñaây laø moät vieäc nhoû moïn
cuûa teä bang khoâng daùm phieàn ñeán ñaïi giaù Ñinh Tam Gia. Boïn taïi haï thu xeáp xong
vuï naøy roài seõ ñeán phuû baùi yeát, neân chaêng?
Boái Haûi Thaïch tuyeät khoâng nhaéc ñeán chuyeän uoáng röôïu möøng, vì y Thaïch Phaù
Thieân quay veà Toång ñaø roài seõ khuyeân chaøng thuû tieâu keát hoân vôùi nhaø hoï Ñinh.
Ñinh Baát Tam noùi:
-Boái ñaïi phu noùi vaäy laø khoâng ñöôïc. Ñinh moã ñaõ noùi ñi thì theá naøo cuõng ñi. Ñinh
laõo tam nhaát ñònh can thieäp vaøo vuï naøy cho bang Tröôøng Laïc.
Ñinh Ñang ôû trong phoøng nghe moïi ngöôøi noùi chuyeän lieàn ñoaùn ngay phaùi Tuyeát
Sôn sôû dó höng binh vaán toäi bang Tröôøng Laïc cuõng chæ vì lang quaân mình quen thoùi
traêng hoa ong böôùm. Chaøng troâng thaáy Hoa Vaïn Töû xinh ñeïp lieàn giôû gioïng khinh
baïc, möôøi phaàn coù ñeán taùm chín phaàn laø chaøng ñaõ giôû thuû ñoaïn cöôøng baïo vôùi thò.
Coøn caâu chuyeän Traàn Höông Chuû noùi caùi gì khoâng ñuïng ñeán moät maûy loâng cuûa thò
laø coá yù laáp lieám cho bang chuùa gaõ.
Naøng laïi nghó tôùi ñeâm nay laø ñeâm doäng phoøng hoa chuùc maø Thaïch Phaù Thieân chæ
noùng loøng quay veà ñeå gaëp Hoa Vaïn Töû, boû mình khoâng nhìn nhoûi gì ñeân, thì caùi töùc
böïc ñoù naøng chòu laøm sao noåi?
Naøng nghe caâu chuyeän giöõa gia gia vaø Boái Haûi Thaïch daàn daàn ñi ñeán choã va
chaïm. Naøng lieàn tung mình nhaûy ra saân noùi:
-Gia gia! Trong bang cuûa Thaïch lang coù vieäc, chaøng muoán quay veà toång ñaø. Vaäy
khoâng theå laáy tö tình nhi nöõ maø laøm lôõ vieäc lôùn cuûa chaøng. Baây giôø chaùu tính: Caû
hai oâng chaùu ta cuøng ñi theo Thaïch lang thöû xem trong phaùi Tuyeát Sôn coù nhöõng
nhaân vaät naøo ñònh gaây roái roài seõ lieäu.
Thaïch Phaù Thieân tuy khoâng muoán ôû trong ñoäng phoøng vôùi Ñinh Ñang, vì chaøng
caûm thaáy trai gaùi ôû trong phoøng tính chuyeän vôï choàng thì khoâng khoûi theïn thuøng.
Nhöng chaøng cuõng laïi khoâng muoán xa Ñinh Ñang. Nghe naøng noùi vaäy, chaøng möøng
rôõ voâ cuøng lieàn cöôøi ñaùp:
-Hay laém! Hay laém! Ñinh Ñinh Ñang Ñang! Naøng cuøng ta ñi vôùi nhau laø phaûi.
Caû gia gia cuõng ñi nöõa.
Boïn Boái Haûi Thaïch thaáy bang chuùa noùi vaäy khoâng daùm coù ñieàu chi dò nghò nöõa.
Hiệp Khách Hành - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 22 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 22 9 10 599