Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 23

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
209
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BA
THAÏCH PHAÙ THIEÂN BÒ BAÉT ÑEM ÑI
Soaït! Baïch Vaïn Kieám ruùt kieám ra. Haén rung tay moät caùi, tieáp theo laø tieáng
"caùch" vang leân, haén ñaõ tra kieám vaøo voû. Haén troû ba veát kieám hình luïc laêng in treân
coät, doõng daïc tuyeân boá:
-Lieät vò baèng höõu ! Kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn chuùng toâi thaáp keùm khoâng ñaùng
laøm troø cöôøi cho caùc vò nhöng töø ngaøy saùng laäp boån phaùi toå sö löu truyeàn huaán duï:
neáu ra tay maø kieâu haõnh laøm bò thöông ñoái thöông, thì phaûi löu laïi hình Tuyeát hoa
luïc laêng. Vì theá baûn phaùi môùi laáy caùi ñoù ñeå ñaët teân cho moân phaùi.
Moïi ngöôøi nghe Baïch Vaïn Kieám noùi vaäy lieàn ñeå maét nhìn leân coät nhaø thì quaû
nhieân treân caây coät sôn son coù saùu veát kieám moãi veát ñeàu coù hình Tuyeát hoa. Saùu
chaám xeáp thaønh hình luïc laêng troâng raát teà chænh.
Moïi ngöôøi thaáy Baïch Vaïn Kieám ruùt kieám ra tra vaøo voû chæ trong nhaùy maét. Ngôø
ñaâu trong thôøi gian chôùp nhoaùng naøy haén ñaõ in ñöôïc saùu veát kieám treân coät thì thaät
laø moät tuyeät ngheä treân ñôøi khoâng ai bì kòp.
Moïi ngöôøi thaáy Vöông Vaïn Nhaän bò kình löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân haát veà phía
sau, ñaõ coi phaùi Tuyeát Sôn khoâng baèng nöûa con maét. Nhöng baây giôø hoï thaáy kieám
phaùp cuûa Baïch Vaïn Kieám quaû ñaõ ñeán choã tinh dieäu phi thöôøng. Khaép voõ laâm chöa
töøng maét thaáy tai nghe ñeán tuyeät ngheä ñoäc ñaùo naøy. Coù ngöôøi ñem loøng kính caån,
coù ngöôøi lôùn tieáng hoan hoâ.
Baïch Vaïn Kieám khoanh tay noùi:
-Lieät vò baèng höõu! Ñaây coù khoâng bieát bao nhieâu veà kieám phaùp coøn hôn Baïch moã
Baïch moã daùm ñaâu muùa rìu qua maét thôï laïi ñeán quí toång ñaø ñaây giôû thoùi ngoâng
cuoàng. Coù ñieàu Baïch moã xin lieät vò laøm chöùng cho: baûy naêm tröôùc ñaây teä phaùi coù
moät gaõ ñeä töû chaúng ra gì teân laø Thaïch Trung Ngoïc. Gaõ caû gan laøm ñieàu caøn rôõ, daùm
ñoäng thuû tyû ñaáu vôùi Lieâu sö thuùc cuûa taïi haï. Lieâu sö thuùc vì muoán giaù huaán gaõ ñaõ in
beân ñuøi beân traùi gaõ saùu veát kieám, moãi nhaùt kieám ñeàu thaønh ñoaù tuyeát hoa luïc laêng
kieám phaùp cuûa baûn phaùi tuy bình thöôøng chaúng coù chi kyø dò nhöng khaép thieân haï
khoâng coù phaùi thöù hai naøo laø coù loái ñeå veát thöông laïi nhö vaäy. Thaïch Trung Ngoïc
löøa bòp moïi ngöôøi khoâng daùm boäc loä thaân theá. Neáu ngöôi coù loøng thaønh thaät thì veùn
oáng quaàn beân traùi leân ñeå caùc vò baèng höõu ñaây coi xem. Treân ñuøi ngöôi coøn nhöõng
daáu veát ñoù laø heát caõi.
Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi:
-Baïch sö phoù baûo ta veùn oáng quaàn leân ö?
Hiệp Khách Hành - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 23 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 23 9 10 994