Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 24

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI http://hello.to/kimdung
216
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN
MIEÁU THOÅ ÑÒA QUAÀN HUØNG LUYEÄN KIEÁM
Nhöõng thuyeàn naøy ñi thaúng cho tôùi beán chôï cuûi thì ñaäu laïi. Nhöõng ngöôøi ñaåy
thuyeàn cuøng boïn nöông noâng leân quaùn traø aên uoáng.
Baïch Vaïn Kieám töø trong ñoáng rôm thoø ñaàu ra thaáy trong thuyeàn khoâng coù ai lieàn
tra göôm vaøo voû, caép Thaïch Phaù Thieân leùn nhaûy leân bôø. Haén thaáy meù Taây beán coù
ñaäu chieác thuyeàn ñuû mui lieàn nhaûy leân bôø. Haén thaáy meù Taây beán coù ñaäu chieác
thuyeàn ñuû mui lieàn nhaûy leân ñaàu thuyeàn roài laïi laáy ra moät ñænh baïc naëng boán laïng
neùm cho ngöôøi maïi noùi:
-Thuyeàn chuû! OÂng baïn ta ñaây thoát nhieân bò bònh caàn caáp cöùu. Vaäy thuyeàn chuû
mau ñöa chuùng toâi xuoâi Nam.
Chuû thuyeàn troâng thaáy ñænh baïc thì möøng rôõ voâ cuøng, lieàn öng thuaän nhoå saøo ñaåy
thuyeàn ñi ngay.
Con thuyeàn ñi quanh co moät luùc roài vaøo soâng Vaân Haø ñi veà phía Nam.
Baïch Vaïn Kieám aån mình trong khoang thuyeàn. Haén bieát raèng theá löïc bang
Tröôøng Laïc raát lôùn. Chæ ñeå loä phong thanh moät chuùt laø quaàn huøng laäp töùc ñuoåi tôùi
nôi. Haén khoâng daùm leân tieáng chæ ngaám ngaàm baøn tính trong buïng:
-Ta tuy may maén baét ñöôïc thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc naøy, nhöng baûy vò sö ñeä
vaø sö muoäi cuõng bò giöõ taïi bang Tröôøng Laïc. Vaäy ta laøm theá naøo ñeå cöùu boïn hoï ra
khoûi nôi hieåm ngheøo?
Trong loøng haén nöûa möøng nöûa lo. Haén coøn sôï Thaïch Phaù Thieân giaû vôø.
Sau khoaûng thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø, Baïch Vaïn Kieám laïi thoø ngoùn tay
ra ñieåm maáy ñöôøng huyeät ñaïo cuûa Thaïch Phaù Thieân.
Luùc naøy thuyeàn ñeán cöûa Qua chaâu roài chuyeån vaøo soâng Tröôøng Giang.
Thaïch Phaù Thieân bò ñieåm ñeán taùm chín choã huyeät ñaïo trong ngöôøi.
Con thuyeàn vaøo soâng Tröôøng Giang roài, Baïch Vaïn Kieám noùi:
-Thuyeàn chuû! Ngöôi cöù xuoâi doøng maø cho thuyeàn ñi. Ñaây ta coøn naêm laïng baïc
ñeå traû theâm cho.
Chuû thuyeàn möøng rôõ khoân xieát noùi:
-Ña taï khaùch quan thöôûng cho raát haäu. Coù ñieàu con thuyeàn cuûa tieåu nhaân nhoû
quaù khoâng choáng noåi vôùi soùng gioù giöõa soâng Tröôøng Giang, caàn phaûi ñi gaàn bôø môùi
coù theå mieãn cöôõng xuoâi gioøng ñöôïc.
Baïch Vaïn Kieám noùi:
-Vaäy thì theo ven bôø meù baéc maø xuoâi caøng hay.
Hiệp Khách Hành - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 24 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 24 9 10 52