Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 25

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t...
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by COI & NDT http://hello.to/kimdung
223
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM
BAÏCH SÖ PHOÙ SO GÖÔM HUYEÀN TOÁ KIEÁM
Moïi ngöôøi ñeå heát taâm thaàn vaøo vieäc hoïc kieám. Keû hoïc queân meät, ngöôøi coi cuõng
queân ñoùi cho ñeán khi caû möôøi hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn tæ thí heát caû roài. Saùu ñoâi
ñeä töû dieãn ñi dieãn laïi nhöõng chieâu thöùc ñeán taùm chín laàn neân Thaïch Phaù Thieân
trong loøng möôøi phaàn ghi nhôù ñöôïc taùm chín. Chaøng ngaàm laáy laøm laï töï hoûi:
-Boïn ngöôøi naøy luyeän laâu laø theá maø sao luùc xöû kieám haõy coøn sai traät nhö vaäy?
Roõ raøng nhöõng phöông phaùp deã daøng maø boïn hoï cuõng khoâng nghó ra.
Chaøng coù bieát ñaâu raèng mình ñaõ hoïc ñöôïc moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng laø
thöù noäi coâng tuyeät ñænh cuûa phaùi Thieáu Laâm. Thöïc ra phaùi Thieáu Laâm laø moät phaùi
daãn ñaàu veà nhöõng moân voõ hoïc raát cao thaâm. Trong buïng chaøng coi nhöõng quyeàn
chieâu kieám phaùp chaúng khaùc gì leân nuùi Thaùi sôn maø coi thieân haï laø nhoû. Nhöõng goø
nuùi taàm thöôøng dó nhieân laø khoâng.
Thaïch Phaù Thieân coøn ñang ngaãm nghó boãng nghe Baïch Vaïn Kieám buoâng moät
tieáng thôû daøi.
Boïn sö ñeä phaùi Tuyeát Sôn ngô ngaùc nhìn nhau. Chuùng khoâng hieåu vì leõ gì maø
Baïch sö ca laïi quaêng kieám thôû daøi.
Boãng thaáy Baïch Vaïn Kieám ñöa maét nhìn Thaïch Phaù Thieân ñang ngoài töïa coät,
haén veû maët buoàn phieàn, mieäng laåm baåm:
-Thaèng loûi naøy nhaäp moân phaùi ta môùi trong vong hai ba naêm ngaén nguûi maø ñaõ
lónh hoäi ñeán choã tinh dieäu veà voõ coâng baûn phaùi, so vôùi caùc vò sö baù sö thuùc luyeän
taäp hang möôøi naêm hay hôn möôøi naêm haõy coøn tinh thaâm hôn. Tuy coâng löïc gaõ
khoâng baèng maø cô bieán thì laïi hôn nhieàu. Kieám phaùp baûn phaùi laáy söï cô linh bieán
hoaù laøm hôn neân Phong sö ca thaáy gaõ nhö vaäy dó nhieân laáy laøm ñaéc yù, maø chöôûng
moân ñoái vôùi gaõ cuõng nhìn baèng con maét xanh. Caùc vò ñaõ kyø voïng ôû nôi gaõ laøm raïng
rôõ cho moân phaùi. Nhöng hôõi ôi... hôõi oâi ...
Haén thôû daøi luoân maáy tieáng, veû hoái tieác loä ra ngoaøi maët.
Ta neân bieát raèng Khí haøn taây baéc ñaõ voõ coâng cao thaâm maø kieán thöùc cuõng hôn
ngöôøi moät böïc. Baây giôø haén luyeän cho möôøi hai vò sö ñeä naøy tö chaát taàm thöôøng, vaø
choïn trong boïn hoï moät ngöôøi thöøa keá. Ñaùng tieác Thaïch trung Ngoïc, moät nhaân vaät
löïa trong haøng ngaøn vaïn ngöôøi cuõng khoâng ñöôïc moät teân ñeä töû naøo coù tö caùch nhö
gaõ, thì gaõ laïi khoâng chòu hoïc laáy ñieàu hay. Vöøa roài haén ñeå heát taâm thaàn vaøo chuyeän
reøn luyeän kieám phaùp bieán aûo neân laõng queân ñi moät luùc moái thuø haän cuûa sö moân.
Caùi sæ nhuïc cuûa sö moân baây giôø laïi laøm cho haén ñau loøng.
Hiệp Khách Hành - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 25 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 25 9 10 765