Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 26

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
231
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU
CUOÄC ÑAÁU KIEÁM PHI THÖÔØNG HAØO HÖÙNG
Thaïch Phaù Thieân laïi xem ñaáu moät hoài nöõa, lieàn nhaän thaáy Baïch Vaïn Kieám moät
ngöôøi phaûi choïi vôùi hai, dó nhieân daàn daàn ñi ñeán choã keùm theá.
Nguyeân vôï choàng Thaïch Thanh, veà kieám phaùp cuõng nhö veà noäi löïc, so vôùi Baïch
Vaïn Kieám töông töï nhö nhau, chaúng cheânh leäch maáy tí. Hai ngöôøi ñaùnh moät thì ñoái
phöông laøm sao ñòch laïi ñöôïc? Coù ñieàu Baïch Vaïn Kieám ra nhöõng ñoøn aùc lieät.
Thaïch Thanh ra chieâu vaãn giöõ thaùi ñoä khoan thai, vöõng vaøng. Nhaát laø Maãn Nhu,
con ngöôøi yeåu ñieäu thöôùt tha, tính tình hoaø dòu, neân ra chieâu vaãn coù maáy phaàn
göôïng nheï. Vì vaäy maø ba ngöôøi keùo daøi cuoäc tæ ñaáu laâu ñeán theá.
Maãn Nhu coi beà ngoaøi maûnh deû thöôùt tha, maø thöïc ra kieám phaùp naøng ñaõ ñeán
choã tinh thaâm chaúng leùm gì tröôïng phu naøng.
Baïch Vaïn Kieám ñaáu vôùi hai ngöôøi ñöôïc baûy chuïc chieâu maø hai laàn suyùt bò löôõi
kieám cuûa Maãn Nhu queùt truùng. Trong loøng haén laém luùc cöïc kyø nao nuùng. Nhöng
haén baûn taùnh cöông cöôøng, duø coù bò cheát döôùi löôõi kieám cuûa vôï choàng Thaïch Thanh
thì chòu maát maïng chöù nhaát ñònh khoâng chòu khuaát phuïc.
Cuoäc chieán tieáp dieãn moät luùc nöõa thì maáy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bieát roõ tình
traïng Baïch sö ca nguy ñeán nôi roài. Moät gaõ lôùn lôùn tieáng la:
-Hai ngöôøi ñaùnh moät, theá maø khoâng bieát nhuïc? Thaïch trang chuùa! Neáu trang
chuùa coù phaûi anh huøng haûo haùn thì haõy ñôn ñaû ñoäc ñaáu vôùi Baïch sö ca ta. Con neáu
muoán caäy nhieàu hieáp ít thì chuùng ta cuõng uøa caû vaøo ñaây.
Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi, y khoâng traû lôøi gaõ kia maø laïi caát tieáng goïi:
-Phong hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù! Phong sö huynh coù ôû ñaây khoâng? Môøi sö
huynh ra lieân keát vôùi Baïch sö huynh. Chuùng ta ñaáu boán ngöôøi môùi thuù!
Caâu noùi cuûa Thaïch Thanh thaät ñaõ roõ raøng: trong boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, tröø
Phong hoaû Thaàn Long Phong Vaïn Lyù, coøn ngoaøi ra chaúng ai coù theå lieân thuû vôùi
Baïch Vaïn Kieám ñöôïc. Chính Thaïch Thanh cuõng töï bieát caû hai vôï choàng mình lieân
coâng moät mình Baïch Vaïn Kieám thì ra beân mình ñaõ chieám phaàn hôn. Nhöng vì y
quaù thöông ñöùa con ñoäc nhaát yeâu quyù, neáu ñeå boïn hoï ñem veà thaønh Laêng Tieâu thì
quyeát nhieân khoâng theå soáng ñöôïc. Ñaây laø cô hoäi duy nhaát ñeå cöùu soáng con, y ñaønh
phaûi toøng quyeàn, khoâng nghó tôùi quy cuû voõ laâm ñöôïc. Sau naøy duø coù mang tieáng laø
hai ngöôøi choïi moät, khoâng phaûi anh huøng haûo haùn thì roài seõ lieäu. Huoáng chi hieän ôû
trong mieáu thoå ñòa, beân ñoái phöông coøn coù möôøi maáy gaõ ñoà ñeä phaùi Tuyeát Sôn, thì
Hiệp Khách Hành - Hồi 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 26 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 26 9 10 419