Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 27

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
239
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY
THIEÁU KINH NGHIEÄM TÖÏ GAÂY THÖÔNG TÍCH
Vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu daùn maét ñaêm ñaêm nhìn Thaïch Phaù
Thieân. Hai ngöôøi cho caäu con cöng naøy leân thaønh Laêng Tieâu hoïc taäp kieám phaùp, ñaõ
maáy naêm tröôøng khoâng ñöôïc thaáy maët. Baây giôø hai ngöôøi gaëp chaøng ôû nôi ñaát
khaùch trong loøn naûy ra nhieàu moái caûm giaùc raát phöùc taïp, vöøa thöông meán möøng vui
vöøa caêm haän beõ baøng.
Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy con ñaõ cao lôùn hôn luùc ra ñi raát nhieàu. Thaân
theå chaøng maäp maïp ñaãy ñaø. Tuy neùt maët daøy daïn phong traàn tieàu tuî, maø khoâng
che giaáu heát veû anh huøng tuaán tuù, nhaát laø ñoâi maét saùng ngôøi aån daáu moät noäi löïc
thaâm haäu voâ bieân.
Thaïch Thanh laø ñaáng nghieâm quaân, y nghó tôùi moïi ñieàu quy cuû voõ laâm, caäu con
naøy laøm baïi hoaïi moân phong Huyeàn Toá trang, khieán cho vôï choàng y maát maët vôùi
baïn höõu giang hoà, khoâng coøn muoán troâng thaáy ai nöõa.
Maáy naêm nay vôï choàng Thaïch Thanh leùn luùt ñi doø la toâng tích chaøng khoâng
chaïm maët anh em ñoàng ñaïo voõ laâm. Theá maø baây giôø chaøng gaëp song thaân, laïi thaûn
nhieân khoâng chaïy ñeán baùi kieán, traùi laïi chaøng coøn ra maët tæ kieám ñoái laïi vôùi cha
meï. Nguyeân moät haønh ñoäng baát phaùp naøy ñoàn ñaïi treân choán giang hoà cuõng ñaõ laøm
cho vôï choàng Thaïch Thanh maát heát thanh danh löøng laãy baáy laâu nay.
Thaïch Thanh töùc giaän, nhöng y chæ ngaám ngaàm nghieán raêng coá neùn loøng cho côn
giaän khoûi noåi leân tröôùc maët Baïch Vaïn Kieám.
Maãn Nhu laø ngöôøi meï hieàn, vaãn coù moät taám loøng raát töø bi. Naøng toû ra hoan hæ
hôn laø noùng giaän. Nguyeân naøng coù hai caäu con, caäu beù ñaõ bò keû thuø laøm cho phaûi
thaûm töû. Bao nhieâu moái thöông yeâu cuûa ngöôøi töø maãu cuûa naøng truùt heát sang cho
caäu caû Thaïch Trung Ngoïc. Naøng ñaõ töøng giaûi thích cuøng choàng veà caäu con cöng,
noùi laø neáu mình chæ nghe gioïng löôõi moät chieàu cuûa phaùi Tuyeát Sôn thì chöa ñuû tin
ñöôïc, theo söï suy ñoùan cuûa naøng thì chaéc caäu Thaïch Trung Ngoïc khi ôû thaønh Laêng
Tieâu bò ngöôøi phaùi naøy aùp cheá moät caùch quaù ñaùng, caäu khoâng taøi naøo chòu noåi vaø
khoâng coù ñaát dung thaân, neân caäu phaûi boû ñi. Moät thaèng nhoû nhö caäu, khi naøo ñaõ
gaây ra nhöõng chuyeän cöôõng gian, phaïm thöôïng…
Maáy naêm trôøi daøy daïn phong traàn, Maãn Nhu cuøng choàng len loûi khaép nôi tìm con
maø khoâng roõ tung tích chaøng ñaâu caû. Laém luùc naøng quaù thöông con maø chæ gaït
thaàm gioït leä. Naøng lo cho caäu con ñaõ bò boû maïng trong daõy nuùi Ñaïi Tuyeát beân Taây
vöïc roài, neáu chaøng khoâng bò boïn coân ñoà saùt haïi thì taát bò thuù döõ aên thòt.
Hiệp Khách Hành - Hồi 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 27 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 27 9 10 937