Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 28

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
248
HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM
LANG QUAÂN NGÔ NGAÅN THUÏC NÖÕ ÑAU LOØNG
Luùc ñaàu Baïch Vaïn Kieám töôûng laø coù ma, nhöng roài haén nghó ra ngay: ñaây chæ laø
moät tay cao thuû naøo ñoù ñöùng beân doøm ngoù roài thöøa cô mình moùc tuùi laáy ñaù löûa cöùu
Thaïch Phaù Thieân ñem ñi.
Haén voäi nhaûy nagy leân noùc ñieän, ñaûo maét nhìn quanh boán phía thì thaáy ôû noùc
ñoâng nam coù moät khu röøng caây raäm raïp laø choã khaû nghi keû gian teá coøn naáp taïi ñoù.
Haén lieàn nhaûy xuoáng chaïy thaúng tôùi ven röøng lôùn tieáng quaùt:
-Naáp traùnh haønh ñoäng leùn luùt nhö vaäy ñaâu phaûi laø anh huøng haûo haùn ? Coù gioûi thì
ra ñaây quyeát moät traän töû chieán.
Haén chôø moät laùt khoâng thaáy ngöôøi ñaùp laïi. Haén laø ngöôøi taøi cao maät lôùn, khoâng
sôï ñòch nhaân aùm toaùn baát thình lình. Tay caàm tröôøng kieám, ngang nhieân tieán vaøo
trong röøng. Nhöng boán beà vaéng ngaét.
Töøng traän gioù röøng quaït vaøo maët maùt laïnh, laù caây ruïng xuoáng nhö möa truùt. Hôi
thu ôû ñaát Giang nam ñaõ ra chieàu daày ñaëc.
Bao nhieâu löûa giaän trong ngöôøi Baïch Vaïn Kieám döôøng nhö bò tieâu tan trong
khoaûnh khaéc. Cuoäc ñaáu kieám vöøa roài ñaõ khieán haén toûa nhuït nhueä khí, khoâng daùm
coi thöôøng anh huøng trong thieân haï nöõa. Baây giôø haén môùi bieát caâu ngöôøi ta thöôøng
noùi: “Ngoaøi baàu trôøi naøy coøn coù baàu trôøi khaùc, treân coõi ngöôøi naøy coøn coù coõi ngöôøi
khaùc” laø ñuùng.
Baïch Vaïn Kieám boãng caûm thaáy trong loøng nguoäi laïnh, roài haén ñaâm ra thöông xoùt
coâ con gaùi nhoû tuoåi ñaõ bò thaûm töû. Coõi loøng se laïi, baát giaùc haén buoâng moät tieáng thôû
daøi roài quay veà mieáu Thoå ñòa.
Baïch Vaïn Kieám baät löûa thaép neán cho saùng roài ra tay giaûi khai huyeät ñaïo cho caùc
sö ñeä. Ñoät nhieân haén laïi thoän maët ra, vì boïn Hoâ Dieân Vaïn Thieân, Vaên Vaïn Phu,
moãi ngöôøi ôû nöûa maët beân traùi ñeàu in naêm veát ngoùn tay raát roõ raøng. Nhöõng veát ngoùn
tay ñen nhö möïc, saâu loõm xuoáng ñeán maáy phaân.
Baïch Vaïn Kieám lieàn caát tieáng hoûi doàn:
-Ai ? Ai ñaõ ñaùnh caùc sö ñeä ? Hoï haï thuû vaøo luùc naøo ?
Haén coi laïi nhöõng veát ngoùn tay naøy raát nhoû döôøng nhö do ñaøn baø taùt vaøo.
Baïch Vaïn Kieám tuy ít qua laïi vôùi boïn voõ laâm Trung nguyeân, nhöng thöôøng ñöôïc
nghe phuï thaân keå nhöõng chuyeän kyø vaên treân choán giang hoà. Tuy haén chöa ñöôïc
maét thaáy nhieàu, nhöng tai nghe khoâng phaûi laø ít. Nhöõng veát ngoùn tay ñen naøy neáu
laø Haéc Sa chöôûng hay Haéc thieát chöôûng löu laïi thì ngöôøi truùng chöôûng taát bò maát
Hiệp Khách Hành - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 28 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 28 9 10 189