Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 3

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
19
HOÀI THÖÙ BA
CUOÄC TYÛ ÑAÁU LY KYØ GIÖÕA THAÏCH THANH VAØ AN PHUÏNG NHAÄT
Thaïch Thanh cöôøi noùi:
-Taïi haï chöa theå tin ñöôïc, muoán luïc soaùt trong mình Chu theá huynh.
Chu Muïc töùc giaän hoûi:
-Ngöôi ñònh khaùm xeùt ta vaäy ngöôi cho ta laø haïng ngöôøi naøo ?
Thaïch Thanh khoâng noùi gì nöõa thoø tay ra côûi giaøy chaân beân traùi laõo luoân. Chu
Muïc la leân moät tieáng:
-OÂ hay !
Boãng thaáy Thaïch Thanh moùc ôû ñeá giaøy ra moät caùi goùi nhoû. Chính laø caùi goùi maø
Chu Muïc ñaõ laáy ôû trong boïc ñeo treân löng Ngoâ Ñaïo Nhaát.
Chu Muïc raát laáy laøm laï, laõo töï hoûi:
-Khoâng hieåu sao haén bieát caùi naøy ? Chaúng leû haén ñaõ doøm ngoù ngay töø luùc mình
vaøo choã kín caát giaáu ö ?
Thöïc ra, Thaïch Thanh vöøa noùi muoán khaùm xeùt thì thaáy Chu Muïc lieác maét nhìn
chaân traùi laõo roài ñaûo maét nhìn choå ra khaùc. Y ñoaùn laø vaät ñoù giaáu ôû trong goùt giaøy.
Quaû nhieân vöøa tìm ñaõ thaáy ngay.
Chu Muïc raát ñoåi hoang mang muoán môû mieäng keâu ngöôøi cöùu vieän.
Thaïch Thanh noùi luoân:
-Ngöôi phaûn boäi caû An traïi chuû. Neáu ñem vuï naøy noùi toeït ra thì ngöôi taát bò cöïc
hình chaët möôøi ñaàu ngoùn tay.
Chu Muïc caû kinh baát giaùc hoûi ngay:
-Sao … ngöôi laïi bieát chuyeän naøy ?
Thaïch Thanh ñaùp:
-Ta phaûi bieát chöù !
Roài y nghó thaàm trong buïng:
-Vöøa roài gaõ haùn töû kia ñaõ töôøng thuaät tình traïng, xuïc tìm trong quaùn baùnh nöôùng.
Theo lôøi gaõ keå thì hieån nhieân khoâng coù söï gì doái traù, theá maø vaät ñoù laïi coù ôû trong
mình thaèng cha naøy. Theá thì ñuùng laø haén coù yù ñoà möu löøa bòp moïi ngöôøi ñeå moät
mình thuû lôïi.
Thaïch Thanh nghó vaäy lieàn oân toàn noùi tieáp:
-An Kim Ñao laø ngöôøi tinh teá voâ cuøng, töôûng Chu theá huynh cuõng bieát roài. Vuï
naøy Chu theá huynh bòp taïi haï coøn chöa xong thì löøa doái y theá naøo ñöôïc ?
Giöõa luùc aáy boãng nghe coù tieáng soät soaït roài tieáng ngöôøi cöôøi hoâ hoá doõng daïc noùi:
-Thaïch trang chuùa ñaõ quaù khen ! An moã xin caûm ôn.
Chöa döùt lôøi, ba boùng ngöôøi ñaõ tieán vaøo röøng.
Hiệp Khách Hành - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 3 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 3 9 10 499