Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 30

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
267
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI
PHAÙ THIEÂN LEÂN BOÄ GAËP CÖØU NHAÂN
Chaøng ra tay mau leï quaù chöøng, Ñinh Ñang ruùt tay veà khoâng kòp, bò naêm ngoùn
tay cuûa chaøng chuïp truùng vaøo huyeät ñaïo nôi coå tay. Naøng lieàn caûm thaáy moät luoàng
kình löïc noùng ra chuyeàn vaøo coå tay roài töø coå tay chuyeàn qua caùnh tay, ra sau löng,
vaø tieáp tuïc chuyeàn xuoáng döôùi.
Luoàng kình löïc töø löng chuyeàn xuoáng ñeán ñuøi, Ñinh Ñang ñaõ khoâng ñöùng vöõng,
ngöôøi naøng nghieâng ñi roài laên ra. May naøng laïi teù xuoáng truùng vaøo caùi chaên maø
naøng vöøa boû xuoáng saïp thuyeàn.
Thaïch Phaù Thieân laïi noåi loøng treû thô, chaøng cuùi xuoáng laáy chaên quaán vaøo ngöôøi
Ñinh Ñang roài aüm naøng leân, vöøa cöôøi vöøa noùi:
-Taïi sao Ñinh Ñang laïi quaán ta, ta phaûi lieäng Ñinh Ñinh Ñang Ñang xuoáng soâng
ñeå nuoâi caù maäp môùi ñöôïc !
Ñinh Ñang bò Thaïch Phaù Thieân oâm choaøng laáy, tuy coøn caùch moät laàn chaên moûng
maø naøng cuõng caûm thaáy buûn ruûn caû ngöôøi. Naøng vöøa hoå theïn, vöøa vui möøng cöôøi
noùi:
-Thieân ca daùm laøm …
Thaïch Phaù Thieân cuõng caû cöôøi hoûi laïi:
-Sao ta laïi khoâng daùm ?
Roài chaøng ñeå nguyeân chaên quaán kheõ lieäng Ñinh Ñang vaøo trong khoang thuyeàn.
Ñinh Ñang boû chaên xong, laïi chaïy ñaèng laùi thuyeàn.
Thaïch Phaù Thieân sôï naøng ñaùnh nöõa, chaøng haáp taáp luøi laïi moät böôùc. Chaøng giô
hai tay ra thuû theá, nhö ngöôøi saép xoâng vaøo cuoäc tyû ñaáu.
Ñinh Ñang cöôøi noùi:
-Ñöøng laøm troø ngaùo oäp nöõa ! Troâng ñieäu boä cuûa Thieân ca chaúng khaùc gì anh
chaøng saép voà eách, chaû ra phong ñoä con ngöôøi voõ laâm chuùt naøo heát !
Thaïch Phaù Thieân cöôøi roä ñaùp:
-Ta ñaây naøo phaûi moät tay cao thuû voõ laâm ?
Ñinh Ñang nghieâm nghò noùi:
-Noùi chôi thì noùi vaäy thoâi. Tieåu muoäi xin cung hæ Thieân ca ñaõ hoïc ñöôïc Caàm naõ
thuû phaùp ñeán möùc ñoä tinh vi hôn caû thaày daïy. Tieåu muoäi laø sö phuï truyeàn thuï moân
naøy cho Thieân ca maø ñaønh chòu keùm ñoà ñeä maát roài.
Boãng nghe Ñinh Baát Tam ôû trong khoang thuyeàn caát gioïng laïnh luøng noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 30 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 30 9 10 27