Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 31

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
275
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI MOÁT
CÖÙU LANG QUAÂN THUÏC NÖÕ DUÏNG MÖU THAÀN
Vaên Vaïn Phu laø moät tay quyeàn cöôùc raát tinh thaâm. Gaõ chuïp khoâng truùng, lieàn
phoùng cöôùc ñaù vaøo buïng döôùi Thaïch Phaù Thieân.
Thaïch Phaù Thieân thaáy ñoái phöông phoùng cöôùc ñaù tôùi, caùch phaù giaûi theá naøo
chaøng chöa hoïc qua.
Ta neân bieát raèng Ñinh Ñang truyeàn pheùp caàm naõ cho Thaïch Phaù Thieân chæ ñeå yù
daïy chaøng hai chieâu “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”. Muoán che maét gia
gia naøng cho laõ khoûi sanh loøng ngôø vöïc. Naøng ñem caû möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû
phaùp cuøng nhöõng bieán chieâu truyeàn thuï cho chaøng moät caùch raát töôøng taän. Nhöng
naøng chöa daïy gì ñeán caùch choáng ñoái nhöõng quyeàn cöôùc phaùi khaùc.
Haøng nöûa ngaøy trôøi, trong oùc Thaïch Phaù Thieân nhaåm ñi nhaåm laïi cho thuoäc loøng
hai chieâu thöùc “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”. Baây giôø gaëp luùc nguy caáp,
maø chaøng cuõng chæ nhôù coù hai chieâu kia. Nhöng Vaên Vaïn Phu laïi ñöùng ñoái dieän vôùi
chaøng, hai chieâu ñoù keå ra hoaøn toaøn voâ duïng. Chaøng chaúng coù thì giôø ñaâu maø nghó
ñeán hai chieâu ñoù coù hôïp caùch hay khoâng nöõa. Chaøng caát böôùc nhaûy laïi phía sau
Vaên Vaïn Phu.
Noäi löïc Thaïch Phaù Thieân thaâm haäu voâ cuøng. Dó nhieân chaøng chuyeån mình cöïc kyø
mau leï. Chaøng chaïy nhanh traùnh khoûi phaùt cöôùc cuûa Vaên Vaïn Phu. Ñoàng thôøi tay
phaûi chaøng söû chieâu “Hoå traûo thuû” chuïp vaøo huyeät Linh ñaøi, tay traùi ra chieâu
“Ngoïc nöõ nieâm chaâm” chuïp vaøo huyeät Huyeàn khu ñoái phöông.
Noäi löïc chaøng vaøo tôùi ñaâu ngöôøi Vaên Vaïn Phu chæ kheõ run leân moät caùi roài meàm
nhuõn tôùi ñoù. Gaõ ngaõ laên ra.
Hoâ Dieân Vaïn Thieän thaáy theá muoán xoâng vaøo giaùp coâng. Gaõ thaáy thuû phaùp cuûa
Thaïch Phaù Thieân cöïc kyø tinh dieäu chuïp ñöôïc nhöõng huyeät troïng yeáu cuûa sö ñeä thì
trong loøng noùng naûy hoang mang ñeán cöïc ñieåm, gaõ khoâng kòp ruùt tröôøng kieám, voäi
phoùng quyeàn ñaùnh vaøo löng Thaïch Phaù Thieân. Vì muoán cöùu vieän moät caùch höõu
hieäu cho Vaên Vaïn Phu, gaõ vaän ñeán möôøi thaønh coâng löïc ñeå phoùng quyeàn.
Binh ! Moät tieáng vang leân. Tieáp theo laø tieáng raéc raéc. Hoâ Dieân Vaïn Thieän boãng
caûm thaáy ñau ñôùn taän xöông. Caùnh tay maët gaõ ñaõ bò gaõy hai choå. Thaïch Phaù Thieân
chæ caûm thaáy sau löng hôi ñau moät chuùt.
Luùc chaøng buoâng Vaên Vaïn Phu ra thì thaáy gaõ ngöôøi co ruùm laïi nhö moät ñoáng thòt
khoâng nhuùc nhích ñöôïc, chaøng laät vai gaõ leân nhìn thì thaáy hai maét gaõ trôïn ngöôïc veû
maët coi raát khuûng khieáp.
Thaïch Phaù Thieân hoát hoaûng la leân:
Hiệp Khách Hành - Hồi 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 31 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 31 9 10 945