Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 32

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
285
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI HAI
ÑINH BAÁT TÖÙ ÑOÄT NHIEÂN XUAÁT HIEÄN
Ngöôøi ñaøn baø töùc giaän noùi:
-Ngöôi töï nhieân chui vaøo trong thuyeàn cuûa chuùng ta, taát khoâng phaûi laø haïng
ngöôøi töû teá. Baûn coâ nöông phaûi cheùm cheát ngöôi ñi cho roài !
Naøng noùi xong vaän theâm noäi löïc vaøo baøn tay.
Thaïch Phaù Thieân thaáy sau coå bò ñau raùt, lôùn tieáng la:
-Khoâng, khoâng phaûi … taïi haï töï mình nhaûy sang thuyeàn naøy. Ngöôøi ta lieäng taïi haï
vaøo ñaây ñoù.
Ngöôøi ñaøn baø noùi:
-Ngöôi … cuùt ra mau ! Sao ngöôi daùm … chui vaøo ñoáng chaên ñeäm cuûa ta ?
Thaïch Phaù Thieân ñònh thaàn laïi, quaû nhieân chaøng nhaän thaáy treân ngöïc mình coù
ñaép chaên maø döôùi löng laïi coù ñeäm, maët uùp leân goái. Trong choã chaên ñeäm naøy coøn coù
hôi noùng hoåi, roõ raøng coù ngöôøi naèm ñaõ laâu.
Nguyeân Ñinh Ñang nhaân luùc con thuyeàn nhoû ñi saùt beân thuyeàn mình ngaãu nhieân
naøng lieäng Thaïch Phaù Thieân ñuùng vaøo choå naøy ôû trong khoang thuyeàn. Theo lôøi
thieáu nöõ noùi thì ñaây chính laø choå nguû cuûa naøng, theá môi thaät raày raø.
Giaû tyû luùc naøy tay chaân Thaïch Phaù Thieân khoâng bò troùi, thì chaøng ñaõ vuoät daäy
chuoànra roài. Khoán noåi ngöôøi chaøng bò ñieåm huyeät chöa ai giaûi toûa cho. Duø chaøng
chæ muoán giô tay leân cuõng khoâng ñöôïc, chöù ñöøng noùi ñeánchuyeän cöû ñoäng nöõa.
Chaøng ñaønh naên næ:
-Taïi haï khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Xin … coâ nöông ñaåy taïi haï ra, coâ nöông muoán
lieäng thì lieäng, muoán ñaù thì ñaù cuõng ñöôïc, taïi haï chaúng daùm keâu ca chi heát.
Boãng nghe thanh aâm moät baø giaø leân tieáng:
-Thaèng loûi khoán kieáp noùi laêng nhaêng gì vaäy ? Cheùm cheát gaõ phöùt ñi cho roài !
Thieáu nöõ kia laïi noùi:
-Nhöng nhöng ôùi ! Neáu cöù ñeå gaõ ñaây maø cheùm cheát, maùu me daây heát ra chaên
ñeäm cuûa con thì… laøm theá naøo ?
Gioïng naøng noùi toû ra raát noùng naûy, raát baên khoaên.
Muï giaø töùc giaän quaùt leân :
-Mi laøm caùi quyû gì vaäy ? Sao khoâng chui ra coøn naèm maõi ñaáy ?
Thaïch Phaù Thieân la leân:
Hiệp Khách Hành - Hồi 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 32 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 32 9 10 242