Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 33

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
293
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BA
LÔØI TRANG NHAÕ ÑOÄNG LOØNG HAØO KIEÄT
Laõo giaø kia huøng hoå vung chöôûng leân toan taùt vaøo maët Thaïch Phaù Thieân, töôûng
chöøng chaøng bò phaùt chöôûng naøy, ñeán phaûi hoa ñaàu vaêng raêng lôïi ra. Ñoät nhieân laõo
ñeå maét nhìn thaáy treân maët Thaïch Phaù Thieân ñaõ thaáy in veát chöôûng ñen sì. Laõo
chöng höûng moät chuùt roài thu chöôûng veà cöôøi noùi:
-Ha ha ! Hình noäm kia ! Ta töôûng ngöôi bò ai troùi buoäc nhö vaäy, teù ra chính laø
teân ñieät toân nöõ ngoan ngoaõn cuûa ta. Phaùt chöôûng coøn in treân maët ngöôi cuõng do thò
ñaùnh vaøo, coù ñuùng khoâng ?
Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu ra sao, chaøng hoûi:
-Ñieät toân nöõ laõo ö ? Naøng laø ai vaäy ?
Laõo kia daèn gioïng:
-Ngöôi coøn chöa bieát laõo phu ñaây laø ai hay sao ? Ta laø Ñinh Baát Töù. Ñieät toân nöõ
ta laø …
Thaïch Phaù Thieân noùi tieáp:
-AØ phaûi roài ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang laø ñieät toân nöõ cuûa laõo. Ñuùng theá ! Phaùt
chöôûng naøy cuõng Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ ñaùnh taïi haï. Taïi haï bò naøng troùi ñaáy.
Ñinh Baát Töù oâm buïng caû cöôøi noùi:
-Ta vaãn baûo khaép thieân haï tröø con a ñaàu A Ñang, khoâng coøn ngöôøi thöù hai naøo
laïi tinh nghòch nhö thò. Hay laém hay laém ! Taïi sao thò laïi troùi ngöôi ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Gia gia naøng muoángieát taïi haï vì taïi haï chaúng nhöõng voõ coâng keùm coûi maø coøn si
ngoác nöõa.
Ñinh Baát Töù laïi caøng khoan khoaùi. Laõo cöôøi laên cöôøi loän noùi:
-Con ngöôøi maø laõo Tam ñaõ muoán gieát laïi gaëp laõo Töù thì …
Thaïch Phaù Thieân giaät mình hoûi:
-Laõo gia muoán gieát taïi haï ö ?
Ñinh Baát Töù ñaùp:
-Taâm yù cuûa Ñinh Baát Töù, thieân haï ai maø ñoaùn truùng ñöôïc ? Ngöôi chaéc laø ta gieát
ngöôi thì ta khoâng gieát.
Laõo ñöùng leân vöôn tay traùi ra naém laáy sau gaùy Thaïch Phaù Thieân nhaác boång leân.
Tay phaûi laõo giô leân nhö löôõi ñao phaùt vaøochung quanh ngöôøi chaøng. Bao nhieâu
Hiệp Khách Hành - Hồi 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 33 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 33 9 10 1