Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 34

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
306
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BOÁN
CÖÙU PHUÏ NHAÂN HAØO KIEÄT QUEÂN MÌNH
Muï giaø haéng daëng moät tieáng roài hoûi khaùy:
-Phaûi roài ! Voõ coâng gaõ keùm coûi laø töï ngöôi daïy. Coøn noäi löïc gaõ thì ñaâu coù caàn ai
daïy ?
Ñinh Baát Töù töùc mình noùi:
-Sao ngöôi laïi baûo voõ coâng gaõ keùm laø do ta truyeàn daïy ñöôïc ? Gaõ môùi hoïc coù
nöõa ngaøy chöù neáu gaõ ñöôïc ta truyeàn thuï naêm ba naêmthöû xem gaõ coù thanh moät baäc
thieáu nieân anh huøng, thieân haï voâ ñòch khoâng ?
Muï giaø noùi:
-Duø gaõ coù hoïc ngöôi bao laâu cuõng vaäy thoâi, chöù chaúng ích gì ! Gaõ chöa hoïc ñaõ
ñaùnh baïi ngöôi roài. Ta e raèng gaõ gaõ caøng hoïc laïi caøng dôõ. Nhö vaäy ngöôi thöû tính
coi coù neân hoïc ngöôi hay laø khoâng neân hoïc ?
Ñinh Baát Töù ngheïn hoïng moät luùc khoâng bieát noùi theá naøo ?laõo ñöùng thoän maët ra
hoài laâu môùi leân tieáng :
-Caû hai chieâu “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” thì gaõ cuõng hoïc ñöôïc ôû
nhaø hoï Ñinh ta, chôù ôû ñaâu ?
Muï giaø noùi:
-Caùi ñoù laø cuûa toân nöõ nhi Ñinh laõo Tam daïy gaõ chöù coù phaûi ngöôi ñaâu maø keå
coâng ? Nhoû kia ! Ngöôi laïi ñaây giuùp ta, ñöøng noùi vôùi laõo nöõa.
Thaïch Phaù Thieân daï moät tieáng roài laïi ngoài beân muï giaø. Chaøng ñaët baøn tay vaøo
huyeät Linh ñaøi ñeå trôï giuùp ñaû thoâng kinh maïch cho muï.
Muï giô tay aùo leân che mieäng ñeå Ñinh Baát Töù khoâng troâng thaáy. Muï noùi raát kheõ
baûo Thaïch Phaù Thieân:
-Moät luùc nöõa laõo ta cuøng ngöôi taùi ñaáu, ngöôi vaän noäi löïc ra loøng baøn tay cuõng
nhö ngöôi ñang laøm vaäy. Heå thaáy laõo vöôn chöôûng ra ñaùnh tôùi, ngöôi vaãn thi trieån
chieâu thöùc nhö laõo ñoùn laáy loøng baøn tay doàn noäi löïc vaøo trong ngöôøi laõo. Ta noùi ñeå
ngöôi hay laø laõo ñònh taâm haát ngöôi xuoáng soâng cho cheát ñuoái ñaáy. Ngöôi phaûi nhôù
kyõ heå laõo ra chieâu gì thì ngöôi phaûi ra ñuùng caùch thöùc nhö laõo. Chæ coù caùch aáy môùi
giöõ ñöôïc maïng soáng cho caû ba ngöôøi chuùng ta.
Nguyeân muï giaø ôû gaàn Thaïch Phaù Thieân baáy giôø ñaõ nhaän ra chaøng laø ngöôøi löông
thieän. Muï e raèng neáu khuyeân chaøng chæ giöõ baûn thaân thì sôï chaøng khoâng chòu theo
ñuùng nhö lôøi daën cuûa mình, neân muï môùi baûo chaøng “giöõ maïng soáng cho ba ngöôøi
Hiệp Khách Hành - Hồi 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 34 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 34 9 10 375