Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 36

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
322
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI SAÙU
SÖÛ BAØ BAØ DÖÏNG PHAÙI THU ÑOÀ ÑEÄ
Söû baø baø thaáy Thaïch Phaù Thieân hoaûng hoát chaïy veà lieàn hoûi ngay:
-Sao ? Ñinh Baát Tam nhìn thaáy ngöôi roài ö ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Khoâng ! Khoâng phaûi ! … Ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn ñaõ leân ñaûo roài … Nguy laém ! …
Söû baø baø cuøng A Tuù nghe noùi ñeán ba chöõ “phaùi Tuyeát Sôn” ñeàu bieán saéc roài ñöa
maét nhìn nhau.
Söû baø baø laïi hoûi:
-Nhöõng ai vaäy ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp :
-Baïch Vaïn Kieám daãn möôøi maáy teân ñeä töû ñeán ñaây … boïn chuùng nhaát ñònh ñeán ñeå
kieám taïi haï … ñeå baét ñem veà thaønh … Laêng Tieâu naøo ñoù xöû töû.
Söû baø baø hoûi:
Chuùng ñaõ troâng thaáy ngöôi chöa ?
Thaïch Phaù Thieân haáp taáp ñaùp:
-May maø haén chöa ngoù thaáy taïi haï… nhöng taïi haï thaáy Baïch Vaïn Kieám … Baïch
sö phoù ñang noùi chuyeän vôùi … Ñinh … Baát Töù gia gia.
Söû baø baø nhíu caëp loâng maøy hoûi:
-Ngöôi baûo sao ? Ñinh Baát Töù chöù khoâng phaûi Ñinh Baát Tam ö ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Ñuùng laø Ñinh Baát Töù. Laõo noùi : “Trong soâng Tröôøng Giang khoâng thaáy xaùc cheát
noåi l6n. nhaát ñònh chuùng ôû treân ñaûo naøy.” Boïn chuùng luïc tìm maõi laø phaûi thaáy taïi
haï… nguy roài ! Hoûng beùt roài ! …
A Tuù an uûi chaøng:
-Vò Baïch sö phoù ñoù cuõng nhaän laàm ñaïi ca phaûi khoâng ? Ñaïi ca ñaõ khoâng phaûi laø
haén thì cöù noùi roõ cho hoï nghe, vieäc gì maø lo ?
Thaïch Phaù Thieân voäi noùi:
-Khoâng sao noùi roõ ñöôïc.
Söû baø baø gaét leân:
-Noùi khoâng roõ ñöôïc thì ñaùnh nhau chöù sao ? Thieân haï bò vu oan khoâng phaûi chæ
coù moät mình ngöôi.
Thaïch Phaù Thieân noùi:
Hiệp Khách Hành - Hồi 36 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 36 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 36 9 10 533