Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 37

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
329
HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BAÛY
TÖÔØNG GIAÁC MÔ NGÖÔØI NGOÏC RÔI CHAÂU
Thaïch Phaù Thieân töø ngaøy cha meï ñeû chöa bao giôø coù hoï teân chính. Ai muoán keâu
baèng Caåu Taïp Chuûng cuõng ñöôïc, baèng ñaïi toáng töû cuõng xong, hay baèng Thaïch Phaù
Thieân gì gì ñi nöõa, chaøng cuõng chaúng quan taâm. Heã ai goïi chaøng laø chaøng ñaùp lieàn,
tuyeät khoâng ñeå yù ñeán ngöôøi ta coù khinh maïn mình hay khoâng.
Söû baø baø khoan khoaùi voâ cuøng, muï phaán khôûi tinh thaàn noùi:
-Kim oâ ñao phaùp cuûa ta ñaây ngay töø saùu naêm veà tröôùc ñaõ hoaøn toaøn laém roài. Coù
ñieàu ngöôøi söû ñao phaùp naøy noäi löïc phaûi cöïc kyø thaâm haäu, neáu khoâng thì nhöõng choã
bieán aûo kyø dieäu chaúng theå phaùt huy ñöôïc... Laàn naøy baát ngôø gaëp Ñinh Baát Töù ôû treân
soâng Tröôøng Giang. Laõo quæ ñoù môøi ta leân ñaûo Bích Loa. Neáu khoâng gaây moät cuoäc
aùc ñaáu ñeå haén bieát tay thì haén khoâng chòu chuøn nhuït, Ta lieàn cuøng A Tuù luyeän moân
" Voâ voïng thaàn chuù".
Khi luyeän thaønh roài, ta söû Kim oâ ñao phaùp coøn thò söû... Ngoïc thoâ kieám phaùp,
thaønh theá maët trôøi, maët traêng vaàn chuyeån.
Ñöøng noùi moät teân Ñinh Baát Töù nhoû moïn, maø ngay nhöõng haïng laõo yeâu ôû caùc
bang moân taø ñaïo, hay nhöõng tay cao thuû ñeä nhaát nhöõng phaùi chính, taø, heã nhìn thaáy
laø sôï maát vía, caém ñaàu chaïy troái cheát. Chaúng ngôø chæ voâ yù moät chuùt, A Tuù bò noäi töùc
chaïy laïc ñöôøng. Ta hoát hoaûng laïi cöùu thò roài caû hai ngöôøi cuøng bò taåu hoaû, bieán
thaønh pheá nhaân.
Söû baø baø voán tính thaúng thaén. Muï ñaõ thu Thaïch Phaù Thieân laøm ñoà ñeä laø noùi
huîch teït ra heát, chaúng giaáu gieám gì.
Söû baø baø laïi noùi tieáp:
-May ngöôi ñöôïc coù moät noäi löïc voâ cuøng thaâm haäu. Ngöôi ñuùng laø ngöôøi coù ñuû tö
caùch ñeå luyeän Kim oâ ñao phaùp. Ñao phaùp khoâng gioáng nhö kieám phaùp. Kieám phaùp
laáy söï mau leï nheï nhaøng laøm hay. Nhöng ñao phaùp laïi caàn ñónh ñaïc thaâm troïng laøm
coát. Caønh caây naøy nheï quaù. Ngöôi phaûi löôïm moät caønh khaùc lôùn hôn vaø naëng hôn
môùi ñöôïc.
Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi, lieàn chaïy vaøo röøng kieám thì thaáy moät caây khaù lôùn ñaõ
gaõy löng chöøng, chæ coøn laïi ñoaïn goác. Döôùi goác caây naøy coøn moät löôõi ñao chaët cuûi
boû ñoù. Chaøng cuùi xuoáng löôïm löôõi ñao leân xem thì thaáy chuoâi ñao ñaõ muïc naùt, maø
löôõi ñao cuõng meû côøm meû côùm.
Chaøng chaúng hieåu con ñao naøy ai boû ñaây töø bao giôø. Chaøng nhaéc löôõi ñao thaáy
naëng chóu tay thì nghó buïng:
Hiệp Khách Hành - Hồi 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 37 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 37 9 10 968