Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 40

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by COI http://hello.to/kim dung
352
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI
MAÁY CHIEÂU SÔÛ HOÏC LAÏI AÊN NGÖÔØI
Ñinh Baát Tam choáng kieám tieán laïi la leân:
-Laõo töù! Ngöôi haõy luøi laïi buoäc veát thöông roài seõ ñaùnh cuõng chöa muoän.
Ñinh Baát Töù baûn tính cöông cöôøng hieáu thaéng, laõo lôùn tieáng hoûi:
-Laøm gì maø bò thöông? Trong mình ta coù bò thöông ñaâu? Thaèng loûi con ñoù kieám
phaùp ñaõ ra gì maø laïi ñaû thöông ñöôïc ta baèng thanh kieám gì ö?
Ñinh Baát Tam cöôøi ha haû vung kieám ñaâm Baïch Vaïn Kieám ñaùnh veùo moät tieáng.
Mieäng laõo quaùt lôùn:
-Gaõ hoï Baïch kia! Ngöôi laéng tai maø nghe cho roõ. Baây giôø ta vôùi ngöôi tæ ñaáu laáy
moät choïi moät. Ñinh laõo Töù cuõng moät mình ñaáu vôùi ngöôi, chöù khoâng khi naøo laïi hai
anh em ta hieäp löïc giaùp coâng moät mình ngöôi. Ñinh laõo Töù baûo ta ñöøng ra tay,
nhöng ta khoâng chòu, ta baûo y haõy luøi laïi. Maø y cuõng khoâng muoán nghe ta. Ta coi
ngöôi ngöùa maét laém, muoán cho ngöôi moät baøi hoïc. Y thaáy ngöôi cuõng phaùt gheùt,
muoán ñaùnh cho ngöôi maáy caùi taùt tai. Chuùng ta phaän ai ngöôøi aáy laøm, chöù khoâng
chòu ñeå keû khaùc noùi laø Ñinh thò Song huøng hai ngöôøi choïi moät roài tieáng taêm ñoàn ñaïi
ra ngoaøi giang hoà thì traùi tai laém ñoù.
Mieäng laõo la um suøm maø tay khoâng ngöøng chuùt naøo. Laõo ra chieâu cöïc kyø lôïi haïi.
Baïch Vaïn Kieám bò hai ngöôøi giaùp coâng maø Ñinh laõo Tam laïi noùi laáy moät choïi moät
thì buïng baûo daï:
-Baây giôø moät mình laõo ñaáu vôùi ta, Ñinh Baát Töù cuõng moät mình ñaáu vôùi ta. Nhö
theá thì coù khaùc gì hai ngöôøi giaùp coâng?
Baïch Vaïn Kieám trong loøng nghó vaäy nhöng tính khí nghieâm trang tröôùc nay vaãn
khoâng öa tranh hôi caõi leõ vôùi ngöôøi, tuy trong loøng vaãn khoâng phuïc tính neát voâ laïi
cuûa anh em hoï Ñinh. Hôn nöõa haén phaûi giaùp kích vôùi hai tay cao thuû, khoâng theå
phaân taâm traû lôøi Ñinh Baát Tam ñöôïc, maø phaûi ñeå heát taâm thaàn phoøng thuû cho
nghieâm maët cuøng tìm cô hoäi phaûn kích neân haén khoâng noùi moät caâu naøo.
Cuoäc giao ñaáu ñang luùc döõ doäi, thanh tröôøng kieám cuûa Ñinh Baát Tam ñuïng vaøo
thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám.
Baïch Vaïn Kieám thaáy caùnh tay teâ choàn. Noäi löïc cuûa ñoái phöông ñaùnh tôùi kòch
lieät, haén voäi vaän noäi löïc höôùng ra ngoaøi ñeå choáng laïi. Luùc xoay kieám phaït ngang,
Hiệp Khách Hành - Hồi 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 40 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 40 9 10 188